Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/628/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "Dolina Dolnej Odry".

UCHWAŁA NR LII/628/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 czerwca 2006r.
 

w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "Dolina Dolnej Odry".

Na podstawie art.19 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087/ uchwala się, co następuje:

§1. Opiniuje się pozytywnie projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "Dolina Dolnej Odry" w obrębie gminy Gryfino, stanowiący załącznik do uchwały oraz uzgadnia ustalenia tego planu, o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm./.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880/ zobowiązała rady gmin do opiniowania i uzgadniania planów ochrony parków krajobrazowych.
Dyrektor Zespołu parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry w Gryfinie zwróciła się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "Dolina Dolnej Odry".
Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 uzgodnieniu podlega:

  • infrastruktura techniczna,
  • zagospodarowanie turystyczne,
  • sposób użytkowania gruntów,
  • eliminacja lub ograniczenie zagrożeń zewnętrznych,
  • ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością Skarbu Państwa.

Przedstawiony projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry”  w granicach gminy Gryfino teren Parku i w swojej treści zawiera przedstawione wyżej elementy.
W trakcie opracowania tego dokumentu przez Biuro Konserwacji Przyrody   w Szczecinie powołana została komisja ds. planu w której uczestniczył pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Każdy etap opracowanego dokumentu był opiniowany roboczo przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

Wnoszę o podjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Sporządziła:
Janina Major