Sesja nr XLVII

UCHWAŁA NR XLVII/586/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2005 rok.

UCHWAŁA NR XLVII/586/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2006 r.
 

 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2005 rok


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdania z działalności Komisji za 2005 rok:

 1. Rewizyjnej - załącznik nr 1,
 2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 2,
 3. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - załącznik nr 3,
 4. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

 

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/586/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 stycznia 2006 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2005 ROK

 

Komisja Rewizyjna pracując w składzie:

 1. Mieczysław Sawaryn - Przewodniczący Komisji
 2. Czesław Kapusta - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Józef Gutkowski - członek komisji
 4. Jan Bielecki - członek komisji
 5. Janusz Skrzypiński - członek komisji (do dnia 29.09.2005 r.)

zrealizowała uchwalony na sesji Rady Miejskiej plan pracy na rok 2005 w następującym zakresie:

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 31 posiedzeń. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie zajmowała się systematycznie analizą wykonania budżetu Gminy Gryfino. Skarbnik Miasta i Gminy omawiała przebieg realizacji budżetu każdorazowo po sporządzeniu kwartalnego sprawozdania.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Gryfino za 2004 rok i przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja Rewizyjna zrealizowała następujące zadania:

 • zakończyła kontrolę związaną z zakupem samochodu osobowego Peugeot 607 oraz sprzedażą samochodu osobowego marki Opel Omega,
 • przeprowadziła kontrolę inwestycji komunalnej pn. "Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie" oraz wypracowała protokół pokontrolny w tym zakresie,
 • przeprowadziła kontrolę realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ",
 • zbadała wzrost zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w kontekście oceny konieczności zwiększenia ilości etatów,
 • dokonała oceny funkcjonowania jednostek gminy w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej i sportu,
 • skontrolowała realizację zadań gminy w zakresie utrzymania poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa,
 • oceniła realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2005 r.,
 • dokonała oceny projektu budżetu na 2006 rok,
 • opracowała projekt planu pracy Komisji na 2006 rok,
 • członkowie komisji uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w Międzyzdrojach przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Wnioski komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. W związku z kontrolą inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ" Komisja wnioskowała o dostarczenie umowy z firmą Budimex, aneksów, dzienników budowy oraz protokołów uzgodnień.
 2. Komisja wnosiła o ustosunkowanie się Burmistrza Miasta i Gminy do sporządzonej przez komisję opinii dotyczącej rozbiórki budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie.
 3. Komisja wnioskowała o dostarczenie protokołu pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z realizacji inwestycji pn. "Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie".
 4. Komisja wnioskowała o udzielenie informacji, czy skarga z dnia 19.11.2004 r., złożona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Centrum" S.C. Czesława Łakoma, Zbigniew Sawicki za pośrednictwem tutejszego urzędu została przekazana adresatowi oraz kiedy to nastąpiło.
 5. Komisja wnioskowała o udzielenie informacji nt. rozstrzygnięcia kwestii podniesionych w piśmie p. Marka Kozaneckiego z dnia 19.01.2005 r.
 6. W związku z przeprowadzaniem kontroli zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie" komisja wnioskowała o dostarczenie faktur rozliczających wynagrodzenie inż. Mirosława Strugarka za prace wykonane podczas rozbiórki.
 7. Komisja wnioskowała o dostarczenie wyników ekspertyzy przeprowadzonej w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości podczas realizacji zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ".
 8. Komisja wnioskowała o doręczenie zbioru dokumentów związanych z zakupem przez Gminę Gryfino pojemników na selektywną zbiórkę odpadów i pojemników na piasek przekazanych w użyczenie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie oraz o udzielenie pisemnego wyjaśnienia, na bazie jakiego rozstrzygnięcia wymienione pojemniki zostały zakupione u radnego.
 9. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które wystąpiły podczas realizacji zadania pn. "Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie" komisja wnioskowała o wystąpienie do Prokuratry Rejonowej w Gryfinie z wnioskiem o podjęcie postępowania przygotowawczego w sprawie wyjaśnienia, czy podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego nie nastąpiło:
  • naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,
  • poświadczenie nieprawdy przez Inspektora Nadzoru w kwestii dot. ilości składowanego gruzu na wysypisku odpadów komunalnych w Gryfinie, a w konsekwencji pobranie przez wykonawcę zlecenia nienależnych kwot,
  • nieprawidłowe zastosowanie katalogu nakładów rzeczowych w pozycjach dotyczących rozbiórki (KNR 4-01, a nie KNR 4-04).
 10. Komisja wnioskowała o udzielenie doraźnej pomocy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwarstnicy. Prosiła o przekazanie środków finansowych na odnowienie pomieszczeń remizy strażackiej w związku z zaistniałym pożarem.
 11. Komisja wnioskowała o ujęcie w budżecie Gminy Gryfino na 2006 rok zadania pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie".

Wnioski komisji wypracowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej:

 1. Komisja wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2005 r. sprawy dotyczącej rozbiórki budynku przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie.
 2. Komisja wnioskowała o udzielenie informacji dot. zasadności skierowania skargi p. Bogusława Urbańskiego do Komisji Rewizyjnej.

Komisja sporządziła dwie opinie do Rady Miejskiej:

 • w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Omega,
 • w sprawie rozbiórki budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie.

Komisja zajmowała się również sprawami poruszanymi w pismach:

 • Pana Marka Kozaneckiego,
 • Pana Ryszarda Turka,
 • Pani Kazimiery Dragan,
 • Pana Eugeniusza Janczyńskiego.

Komisja rozpatrywała także skargę Pana Arkadiusza Bienicewicza oraz Pana Pawła Kowala dotyczącą realizacji Uchwały Nr XXXII/437/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sawaryn

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/586/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, ROLNICTWA I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2005 ROK

 

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pracowała w następującym składzie:

 1. Jan Ragan - Przewodniczący Komisji
 2. Bogdan Jacek Warda - Z-ca Przewodniczącego Komisji (członek  komisji do dnia 31.03.2005 r.
 3. Krystyna Gazdecka - Z-ca Przewodniczącego Komisji od dnia  22.07.2005 r.
 4. Józef Gutkowski - członek komisji
 5. Czesław Kapusta - członek komisji
 6. Janusz Skrzypiński - członek komisji
 7. Maciej Szabałkin - członek komisji
 8. Artur Nycz - członek komisji
 9. Stanisław Strzelczyk - członek komisji od dnia 28.04.2005 r.

w oparciu o plan pracy przyjęty na 2005 r. przez Radę Miejską.

W trakcie 2005 roku komisja odbyła 17 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. zapoznała się z informacją nt. działalności spółek rolnych na terenie Gminy Gryfino po wejściu Polski do Unii Europejskiej (realizacja dopłat do rolnictwa),
 2. zapoznała się z informacją pzedstawicieli ZEDO S.A. oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na temat podjętych działań proekologicznych w Elektrowni Dolna Odra i ich wpływ na wysokość opłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004 i 2005,
 3. dokonała analizy wykonania budżetu za 2004 r. oraz realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 r.,
 4. zapoznała się ze sprawozdaniem ekonomiczno - finansowym za 2004 r. oraz bieżącą sytuacją ekonomiczną Centrum Wodnego "Laguna",
 5. zapoznała się z informacją Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami nt. działań podejmowanych w celu utworzenia parku przemysłowego na terenie Gminy Gryfino,
 6. przyjęła informację zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Gryfinie o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2004 r. oraz bieżącą sytuacją spółki,
 7. wysłuchała informacji Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami na temat przygotowania do Żniw 2005 i skupu płodów rolnych,
 8. zapoznała się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektora zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół na temat realizacji budżetu za I półrocze 2005 r. w działach 801, 854, 921 i 926,
 9. przeprowadziła dyskusję na temat stref podatkowych oraz wielkości podatków  i opłat lokalnych na 2006 r.,
 10. przeanalizowała projekty uchwał dot. podatków i opłat lokalnych na 2006 r.,
 11. dokonała analizy budżetu Gminy Gryfino na 2006 r. oraz wypracowała wnioski do budżetu,
 12. przygotowała propozycje do planu pracy Komisji na 2006 rok.

Wnioski komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

 1. Komisja wnioskowała o każdorazowe zawiadamianie radnych o terminach zebrań sołeckich i wszelkich spotkań w miejscowościach wiejskich.
 2. Komisja wnioskowała o zorganizowanie w trybie pilnym debaty na temat zamiaru likwidacji placówki oświatowo - wychowawczej Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie.
 3. Komisja wnioskowała o powołanie komisji mediacyjnej do rozstrzygania sporów dot. kwestii szkód w uprawach polowych wyrządzonych przez dziką zwierzynę. Do jej składu proponowała powołanie osoby reprezentującej koło łowieckie, przedstawiciela izby rolnej, pracownika urzędu oraz mieszkańca gminy.

Wnioski komisji wypracowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej:

 1. Komisja wnioskowała o podanie przyczyn zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez Pana Burmistrza Henryka Piłata przy akceptacji Przewodniczącego Rady, Pani Kingi Rataj z Biura Obsługi Rady.

W okresie objętym sprawozdaniem komisja zaopiniowała 14 wniosków dotyczących umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego, z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego, bądź z tytułu dostaw energii, wody oraz administrowania terenu. Dwa wnioski zostały zaopiniowane negatywnie, w pozostałych przypadkach komisja wnioskowała o całkowite umorzenie zaległości, umorzenie częściowe, spłatę należności w ratach, bądź umorzenie pod warunkiem bieżącego regulowania płatności.

 

Przewodniczący Komisji

Jan Ragan

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/586/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2005 ROK

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska pracowała w następującym składzie:

 1. Zenon Trzepacz - Przewodniczący Komisji (od dnia 29.09.2005 r.)
 2. Kazimierz Fischbach - Przewodniczący Komisji (do dnia 29.09.2005 r.)
 3. Zdzisław Kmieciak - Z-ca Przewodniczącego Komisji (członek komisji  do dnia 7.12.2005 r. )
 4. Jan Bielecki - członek komisji
 5. Kazimierz Płonka - członek komisji
 6. Mieczysław Sawaryn - członek komisji
 7. Ireneusz Sochaj - członek komisji
 8. Elżbieta Kasprzyk - członek komisji (od dnia 30.12.2005 r.)

w oparciu o plan pracy przyjęty przez Radę Miejską.
W ciągu 2005 roku komisja odbyła 21 posiedzeń, w tym 11 dotyczących wypracowania stanowisk do projektów uchwał.

Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • dokonała oceny realizacji uchwały w sprawie polityki zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino,
 • dokonała oceny realizacji uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej,
 • zapoznała się z informacją nt. inwestycji i remontów zaplanowanych w budżecie z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej, remontów mieszkań i adaptacji lokali,
 • zapoznała się z końcową realizacją robót przy oczyszczalni ścieków,
 • zapoznała się z informacją nt. uporządkowania studzienek kanalizacyjnych po okresie zimowym,
 • dokonała przeglądu nabrzeża pod względem czystości oraz przyjęła informację dotyczącą zagospodarowania nabrzeża i jego rozbudowy,
 • dokonała przeglądu ośrodka rekreacyjnego pod względem czystości,
 • dokonała przeglądu kąpielisk, placów garażowych, terenów przyległych do ogródków działkowych na terenie Gminy Gryfino,
 • dokonała przeglądu obiektów sportowych i wysypiska odpadów komunalnych,
 • oceniła inwestycje realizowane przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gryfinie w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
 • zapoznała się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry,
 • dokonała przeglądu obiektów sportowych na terenie miasta Gryfina,
 • zapoznała się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczania powietrza  w pralni "Fliegel Textilservice" Sp. z o. o. w Nowym Czarnowie,
 • dokonała oceny działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie  w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na terenach gminnych,
 • zapoznała się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczania powietrza  w firmie "GRYFSKAND" Sp. z o. o. w Gryfinie,
 • przyjęła informację Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nt. przygotowania do " akcji zima 2005-2006",
 • przygotowała propozycje do projektu budżetu na 2006 rok w zakresie inwestycji gminnych,
 • członkowie komisji uczestniczyli w targach ekologicznych POLEKO 2005 w Poznaniu,
 • oceniła realizację uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gryfino,
 • dokonała analiza projektu budżetu gminy na 2006 r.,
 • przygotowała propozycje do planu pracy Komisji i Rady na 2006 r.

Komisja wypracowała następujące wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy:

 • w sprawie usunięcia niedrożności studzienki kanalizacyjnej znajdującej się przy ulicy Kolejowej 1 w Gryfinie, obok pijalni piwa "Pod Semaforem",
 • w sprawie wyjaśnienia przyczyny wstrzymania prac budowlanych na terenie boiska sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie oraz wyjaśnienie, dlaczego ww. boisko nie będzie pełnowymiarowe,
 • w sprawie usunięcia korzeni drzew zalegających na starym wysypisku odpadów komunalnych od strony północnej,
 • w sprawie utworzenia na terenie nowego wysypiska nowej kwatery na odpady komunalne,
 • w sprawie zakupu nowej prasy hydraulicznej na odpady plastikowe,
 • w sprawie oznakowania na wysypiskach stref segregacji odpadów takich jak: złom, opony, szkło, drewno itp.,
 • w sprawie likwidacji garaży znajdujących się przy ul. Piastów (przy byłym PEC-u) oraz uporządkowanie i doprowadzenie do estetycznego stanu możliwie niskim nakładem, wszystkich terenów, na których znajdują się garaże blaszane,
 • w sprawie wykonania ogrodzenia przy parkingu "Czekan" - ul. Piastów oraz wykonanie remontu drogi przy garażowisku od strony rzeki "Regalica",
 • w sprawie usunięcia wszystkich krzewów znajdujących się na terenie garażowiska przy ulicy Jana Pawła II,
 • w sprawie usunięcia uschniętych gałęzi i krzewów oraz uporządkowanie terenu byłej plaży w Steklnie, a także utworzenia pola namiotowego,
 • w sprawie usunięcia trzech wierzb rosnących za blokiem mieszkalnym przy ulicy Energetyków 2/6 od strony rzeki "Regalica",
 • Ponownego rozpatrzenia wniosku złożonego w dniu 26 października 2004 r. w sprawie możliwości utworzenia parkingów przy drogach wjazdowych do Gryfina z kierunków Szczecina, Wełtynia, Pniewa, Widuchowej i Wirowa,
 • w sprawie przygotowania projektu drogi ul. Słonecznej jako obwodnicy ul. Łużyckiej, z uwzględnieniem kosztów,
 • w sprawie opracowania programu budowy mieszkań socjalnych,
 • w sprawie uwzględnienia przy podziale nadwyżki budżetowej w 2006 r. modernizacji ulicy Morenowej w Czepinie,
 • w sprawie wystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" o uporządkowanie terenu przy rogu ul. Kościelnej i ul. Piastów oraz przeznaczenie go na parking strzeżony,
 • w sprawie przyspieszenia realizacji utworzenia drogi objazdowej w przypadku awarii na ulicy Łużyckiej w Gryfinie,
 • w sprawie zintensyfikowania prac przy odbudowie nabrzeża w Gryfinie.

Propozycje komisji do projektu budżetu na 2006 r.:

 • dokonanie wymiany chodników przy ul. Władysława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego i Armii Krajowej,
 • przystosowanie do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz jazdy na rolkach boiska znajdującego się przy Gimnazjum w Gryfinie,
 • wyznaczenie terenu o wielkości około 50-100 ha z przeznaczeniem pod inwestycje przemysłowe oraz zaplanowanie środków finansowych na ten cel,
 • zabezpieczenie środków finansowych na uporządkowanie terenu po prawej stronie (drogi przed piekarnią) w Czepinie jadąc z Gryfina w kierunku Szczecina oraz zagospodarowania tego terenu pod potrzeby mieszkańców tj. budowy parkingu oraz toalety,
 • rozpatrzenie możliwości utworzenia parkingów przy drogach wjazdowych do Gryfina z kierunków Szczecina, Wełtynia, Pniewa, Widuchowej i Wirowa

 

Przewodniczący Komisji

Zenon Trzepacz

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/586/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2005 ROK

 

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pracowała w następującym składzie:

 1. Janina Nikitińska - Przewodnicząca Komisji
 2. Lidia Karzyńska - Karpierz - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Magdalena Chmura - Nycz - członek komisji
 4. Jan Kozłowski - członek komisji
 5. Antoni Rak - członek komisji
 6. Marek Sanecki - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2005 rok przyjęty przez Radę Miejską.
W ciągu 2005 roku komisja odbyła 20 posiedzeń, w tym 11 dotyczących wypracowania stanowisk do projektów uchwał.

Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • zapoznała się z warunkami i funkcjonowaniem Przedszkola nr 4, Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie,
 • zapoznała się z funkcjonowaniem Biblioteki Publicznej, Gryfińskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury,
 • zapoznała się z działalnością Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji, ze stanem obiektów sportowych w Gryfinie i rozwojem turystyki na terenie Miasta i Gminy Gryfino,
 • zapoznała się z sytuacją porządku i bezpieczeństwa publicznego w Mieście i Gminie Gryfino,
 • dokonała wizytacji ośrodków wypoczynkowych i kąpielisk (Wełtyń, Wirów, Steklno),
 • zapoznała się z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • zapoznała się z informacjami nt. działalności organizacji pozarządowych (Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Zachodniopomorski Bank Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej),
 • zapoznała się ze stanem przygotowań placówek oświatowo - wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006, także pod kątem pełnienia funkcji integracyjnej,
 • zapoznała się z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i z działalnością podkomisji,
 • zapoznała się z sytuacją osób i rodzin oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne,
 • dokonała analizy projektu budżetu gminy na 2006 rok,
 • przygotowała propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2006 r.

Komisja wypracowała następujące wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy:

 • w sprawie utworzenia świetlicy i punktu bibliotecznego na Osiedlu Południe przy ulicy Łużyckiej oraz o zorganizowanie poczekalni - świetlicy na dworcu PKP w Gryfinie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół,
 • dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie, podjęcia działań idących w kierunku wykonania dobudowy skrzydła wraz z łącznikiem do budynku Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie oraz wykonania dobudówki na terenie obecnego miasteczka rowerowego,
 • w sprawie zwiększenia dotacji z funduszu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wyjazdy wakacyjne dla dzieci z rodzin najuboższych,
 • w sprawie dostarczenia umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Gryfino, a Stowarzyszeniem Miłośników Ekologii i Agroturystyki na rzecz Wełtynia,
 • w sprawie zlikwidowania bramy torującej dostęp do plaży w Wełtyniu,
 • w sprawie wystosowania pisma do Nadleśnictwa o systematyczne sprzątanie terenu parkingu leśnego, znajdującego się przy wjeździe do Wirowa, a także o wymianę znajdującej się tam tablicy informacyjnej i uzupełnienie jej o regulamin korzystania  z parkingu,
 • w sprawie wypracowania koncepcji perspektywistycznego przeznaczenia terenu i pomieszczeń użytkowych przy ul. Łużyckiej 3 D,
 • w sprawie zwiększenia patroli Straży Miejskiej i Policji na terenie ośrodka w Wirowie,
 • w sprawie przedstawienia rozliczenia i zakresu remontu pomieszczeń dla Stowarzyszenia Abstynenta "Feniks".

Komisja wystosowała pismo do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu przygotowania informacji, na jakie cele przeznaczone są garaże znajdujące się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej, w jaki sposób są wykorzystywane i przez kogo?

Komisja wystąpiła również do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z prośbą o informacje:

 • w jakim zakresie wykonano adaptację pomieszczeń w budynku " Pod Platanem", przy ul. Sprzymierzonych i kto jest za to odpowiedzialny?
 • kto wykonał projekt remontu ww. pomieszczeń?
 • czy w projekcie remontu uwzględniono wymianę drzwi na szersze?
 • jaki zakres robót powinna wykonać gmina i czy wywiązała się z zadania?

 

Przewodnicząca Komisji

Janina Nikitińska