Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/576/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie restrukturyzacji podatku od nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XLVI/576/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005 roku
 

w sprawie restrukturyzacji podatku od nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 4 pkt 1 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78 poz. 684) uchwala się, co następuje:

§1. Restrukturyzuje się zaległość w podatku od nieruchomości za rok 2004 Samodzielnemu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w kwocie głównej 14.143,40 zł (słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści trzy złote i czterdzieści groszy) oraz odsetki za zwłokę stanowiące dochody budżetu Gminy Gryfino.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Dnia 20 maja 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78 poz. 684). Art. 4 pkt 1 powyższej ustawy przewiduje, iż restrukturyzacja finansowa zakładów obejmuje znane na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania publicznoprawne powstałe w okresie od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. Art. 9 ust. 1 stanowi, iż przepisy dotyczące umorzenia ww. należności stosuje się również do należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy. Jednakże warunkiem dokonania umorzenia tych należności jest podjęcie przez Radę Miejską w Gryfinie stosownej uchwały restrukturyzacyjnej, której projekt jest przedłożony.  Kwota główna zaległości SPZOZ Szpital Powiatowy z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2004 wynosi 14.143,40 zł. Podatnik w dniu 12 października 2005 roku zwrócił się do Rady Miejskiej w Gryfinie o podjęcie uchwały restrukturyzacyjnej zaległość w podatku od nieruchomości w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku. Do powyższego wniosku załączono kserokopię postanowienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2005 roku o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego ww. placówki oraz projekt programu restrukturyzacyjnego.
Szczegółową procedurę oraz warunki restrukturyzacji określają przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78 poz. 684). Należy nadmienić, iż organem restrukturyzacyjnym dla gryfińskiej placówki jest Wojewoda Zachodniopomorski.

Sporządził:
Krystian Kosiński