Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/564/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/444/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2005.

UCHWAŁA NR XLIV/564/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/444/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2005:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    "Na remonty zabytkowych obiektów sakralnych położonych na terenie gminy Gryfino, przyznaje się dotacje dla właścicieli tych obiektów w łącznej wysokości 74.000 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych."
  2. § 2, pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
    "22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) złotych dla Parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Wełtyniu z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny  w miejscowości Wełtyń"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Projekt uchwały jest przygotowany w związku z wnioskiem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu o dodatkowe środki finansowe w wysokości 4.000 (słownie: czterech tysięcy) złotych, które są niezbędne na realizację zadania "renowacja ołtarza głównego", na które uzyskano wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury (13 tysięcy), a także od Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków (16 tysięcy) oraz Zespołu Elektrowni  Dolna Odra (15 tysięcy).
Do wykonania ww. zadania brakuje kwoty 4.000 złotych. Brak tych środków uniemożliwia skorzystanie z dotacji ministerialnej.
W związku z powyższym środki na ten cel zabezpieczone będą poprzez stosowną zmianę w uchwale budżetowej. Po wprowadzeniu dodatkowych 4.000 zł. na rozdział 92120 (ochrona zabytków) niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały Rady Miejskiej, a w konsekwencji podpisanie aneksu do umowy pomiędzy Gminą Gryfino a Parafią w Wełtyniu.

Sporządziła:
Barbara Lefik