Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/557/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - terenu składowiska odpadów i terenów w obrębie Wełtyń II gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XLIV/557/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  - terenu składowiska odpadów i terenów w obrębie Wełtyń II gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087), uchwala się co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, zmienioną uchwałami Nr V/71/03 z dnia 27 lutego 2003 r., Nr VII/97/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r., Nr VIII/121/03 z dnia 29 maja 2003 r. i Nr XXVI/362/04 z dnia 30 września 2004 r., po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino uchwalonym uchwałą Nr XLIV/529/98 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 czerwca 1998 r. zmienioną uchwałami Nr XLVII/594/2002r. z dnia 27 czerwca 2002r. i Nr XXXIV/499/2005 r. z dnia 31 marca 2005 r., uchwala się plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu składowiska odpadów i terenów w obrębie Wełtyń II gminy Gryfino.

§ 2.

 1. Plan miejscowy obejmuje obszar o łącznej powierzchni 241,35 ha położony w obrębie geodezyjnym Wełtyń II, w rejonie obecnego składowiska odpadów Gryfino - Wschód. Granice terenu objętego planem określa rysunek planu.
 2. Przedmiotem planu miejscowego jest rozbudowa składowiska odpadów, lokalizacja usług oraz ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 3. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000;
 2. Załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 3. Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
 4. Załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rozdział 1.
ZASADY KONSTRUKCJI PLANU

§ 4. Obszar planu podzielony jest na tereny funkcjonalne o różnej funkcji i różnym sposobie zagospodarowania, oznaczone w tekście i na rysunku planu symbolami literowo-liczbowymi według zasady, gdzie kolejne człony symbolu przykładowego terenu W2.46.01.U oznaczają:

 1. [W2.] - położenie terenu funkcjonalnego w gminie (W2 - obręb Wełtyń II);
 2. [46.] - kolejny numer planu miejscowego w gminie;
 3. [01.] - numer terenu;
 4. [U] - symbol funkcji terenu zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

§ 5. Tekst ustaleń planu sformułowany jest na poziomie ogólnym, dotyczącym całości obszaru planu, oraz na poziomie szczegółowym, dotyczącym poszczególnych terenów. Pełny tekst dla danego terenu składa się z ustaleń ogólnych i szczegółowych.

§ 6. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

 1. granice i linie rozgraniczające,
 2. zasady parcelacji,
 3. linie i elementy zabudowy,
 4. funkcja terenów.

§ 7. Dla celów opracowań geodezyjnych, przebieg linii rozgraniczających tereny o różnej funkcji nie przebiegających po istniejących podziałach własnościowych należy określić poprzez odczyt współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych z elektronicznej wersji rysunku planu

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE

§ 8. Ustala się wydzielenie następujących terenów o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania:

 1. tereny gospodarki odpadami oznaczone symbolem W2.46.01.O o łącznej powierzchni 11,442 ha - istniejące składowisko odpadów przeznaczone do rozbudowy;
 2. tereny zabudowy usługowej o łącznej powierzchni 9,409 ha, w tym tereny oznaczone symbolami:
  1. W2.46.01.U o powierzchni 0,328 ha;
  2. W2.46.02.U o powierzchni 5,315 ha;
  3. W2.46.03.U o powierzchni 3,767 ha;
 3. tereny gospodarstw agroturystycznych o łącznej powierzchni 8,742 ha, w tym tereny oznaczone symbolami:
  1. W2.46.01.R,RM o powierzchni 3,284 ha;
  2. W2.46.02.R,RM o powierzchni 5,458 ha;
 4. tereny rolnicze oznaczone symbolami o łącznej powierzchni 76,021 ha, w tym tereny oznaczone symbolami:
  1. W2.46.01.R o powierzchni 15,992 ha;
  2. W2.46.02.R o powierzchni 37,556 ha;
  3. W2.46.03.R o powierzchni 14,331 ha;
  4. W2.46.04.R o powierzchni 5,528 ha;
  5. W2.46.05.R o powierzchni 0,802 ha;
  6. W2.46.06.R o powierzchni 1,812 ha;
 5. tereny leśne o łącznej powierzchni 120,652 ha, w tym teren oznaczony symbolem:
  1. W2.46.01. ZL o powierzchni 12,848 ha;
  2. W2.46.02. ZL o powierzchni 43,979 ha;
  3. W2.46.03. ZL o powierzchni 35,914 ha;
  4. W2.46.04. ZL o powierzchni 27,911 ha;
 6. tereny zieleni planowane do objęcia ochroną, oznaczone symbolem W2.46.01.ZN, o łącznej powierzchni 6,336 ha;
 7. tereny infrastruktury technicznej o łącznej powierzchni 3,920 ha, w tym teren oznaczony symbolem:
  1. W2.46.01.I o powierzchni 1,094 ha;
  2. W2.46.01.E o powierzchni 1,137 ha;
  3. W2.46.02.E o powierzchni 1,591 ha;
  4. W2.46.03.E o powierzchni 0,006 ha;
  5. W2.46.01.W o powierzchni 0,011 ha;
  6. W2.46.01.K o powierzchni 0,048 ha;
  7. W2.46.02.K o powierzchni 0,029 ha;
  8. W2.46.03.K o powierzchni 0,004 ha;
 8. tereny komunikacji publicznej o łącznej powierzchni 4,833 ha, w tym tereny oznaczone symbolami:
  1. W2.46.01.KD.G o powierzchni 2,976 ha;
  2. W2.46.01.KD.D o powierzchni 0,183 ha;
  3. W2.46.02.KD.D o powierzchni 0,994 ha;
  4. W2.46.03.KD.D o powierzchni 0,681 ha.

§ 9.

 1. Zasady usytuowania nowej zabudowy określają nieprzekraczalne linie zabudowy.
 2. Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych na terenach o utrudnionych warunkach geologicznych.
 3. Parametry projektowanej zabudowy określono zgodnie z definicjami stosowanymi w przepisach odrębnych.

§ 10.

 1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu z istniejącej drogi dojazdowej do składowiska W2.46.01.KD.D oraz projektowanych gminnych dróg dojazdowych W2.46.02.KD.D i W2.46.03.KD.D dostępnych z istniejącej drogi wojewódzkiej nr W120, Gryfino - Stare Czarnowo W2.46.01.KD.G.
 2. Na każdej działce należy przewidzieć dojazdy, place manewrowe oraz stałe i czasowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i specjalistycznych zgodnie z zapotrzebowaniem w ilości niezbędnej dla prowadzenia planowanej działalności wg wskaźnika określonego w ustaleniach szczegółowych.
 3. Ustala się obowiązek zachowania istniejącej gminnej trasy rowerowej, tzw. "Odrzańsko-Bukowej" - czerwonej, przebiegającej przez obszar planu.

§ 11.

 1. Ustala się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg oraz na terenie pasa technicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr W120 oznaczonego symbolem W2.46.01.I, a dla linii elektroenergetycznych także na terenach infrastruktury technicznej W2.46.01.E, W2.46.02.E oraz na terenach rolniczych W2.46.01.R, W2.46.02.R, W2.46.03.R, W2.46.04.R, W2.46.05.R, W2.46.06.R.
 2. Zasady zaopatrzenia w wodę ustala się następująco:
  1. zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno - bytowych i technologicznych z projektowanej sieci wodociągowej min. DN80, zasilanej ze źródła miejskiego;
  2. dopuszcza się zachowanie studni istniejącej na terenie W2.46.01.W;
  3. do czasu realizacji i uruchomienia sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanych wierconych studni lokalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
  4. zaopatrzenie w wodę w sytuacjach awaryjnych z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę należy przewidzieć niezależnie od istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie obrony cywilnej;
  5. zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych z projektowanych hydrantów, zasilanych z sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 3. Zasady odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych ustala się następująco:
  1. odprowadzenie ścieków sanitarnych przez grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej min. DN150, projektowaną w liniach rozgraniczających projektowanych dróg do projektowanej wzdłuż drogi W120 i w ul. Wojska Polskiego tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej, dalej w kierunku Gryfina, do istniejącej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej, poza granicą planu;
  2. dla terenów W2.46.01.R,RM, W2.46.02.R,RM dopuszcza się indywidualny sposób odprowadzenia ścieków;
  3. odprowadzenie wód opadowych przez sieć kanalizacji deszczowej min. DN200 projektowaną w liniach rozgraniczających projektowanych dróg do projektowanej wzdłuż drogi W120 tłocznej sieci kanalizacji deszczowej i dalej w kierunku Gryfina, do najbliższego cieku wodnego (urządzenie melioracji wodnych szczegółowych "R-G-C-A"), poza granicą planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
  4. obowiązek podczyszczania z substancji ropopochodnych wód opadowych odprowadzanych z dróg i powierzchni utwardzonych przeznaczonych dla ruchu samochodowego do poziomu określonego w przepisach odrębnych;
  5. dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków na teren w granicach działki do czasu realizacji i uruchomienia sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się następująco:
  1. ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej na terenie W2.46.03.E stacji transformatorowej nr 1861 "Gryfino. Wojska Polskiego-Wysypisko 2" zasilanej z linii średniego napięcia 15 kV nr 109;
  2. zachowuje się przebieg istniejących sieci elektroenergetycznych najwyższych i wysokich napięć, (linia 220 kV Krajnik - Glinki i linia 110 kV Gryfino - Klęskowo), oraz średnich napięć 15 kV;
  3. dopuszcza się przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych, w tym również przebudowę linii 220 kV na linię 400 kV lub linię wielotorową, wielonapięciową;
   Ustala się obowiązek przebudowy istniejącego odgałęzienia napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, zasilającego stację transformatorową nr 1861 na linię kablową;
  4. Ustala się przebieg nowoprojektowanej linii elektroenergetycznej 110 kV - linia Dolna Odra - Chlebowo równolegle do istniejących linii 220 kV i 110 kV, zgodnie z rysunkiem planu.
 5. Ustala się zaopatrzenie w gaz z planowanej wzdłuż drogi W 120 sieci gazowej średniego ciśnienia Gryfino - Wełtyń.
 6. Ustala się ogrzewanie ze źródeł indywidualnych.

§ 12.

 1. Ustala się obowiązek ochrony obszarów i obiektów środowiska kulturowego zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) określonych w ust. 2 i 3.
 2. W strefie WII - częściowej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej (stanowisko Gryfino 46 - AZP: 34-05/53) obowiązuje:
  1. zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji służby konserwatorskiej;
  2. występowanie o wytyczne konserwatorskie i opinie do WKZ;
  3. uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac inżynierskich i budowlanych przez WKZ;
  4. zawiadomienie WKZ o podjęciu działań inwestycyjnych z wyprzedzeniem minimum trzymiesięcznym, w celu umożliwienia wykonania badań ratunkowych;
  5. przeprowadzenie badań ratunkowych, wyprzedzających proces przygotowania inwestycji w przypadku podjęcia realizacji inwestycji na terenie objętym granicami strefy;
  6. uzyskanie stosownego pozwolenia WKZ przed rozpoczęciem prac ziemnych.
 3. W strefie WIII - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (stanowiska Gryfino 42- AZP: 34-05/49, 43- AZP: 34-05/50, 44- AZP: 34-05/51) obowiązuje:
  1. uzgodnienie i opiniowanie przez WKZ wszelkich prac inżynierskich i budowlanych podejmowanych w obrębie stanowisk;
  2. prowadzenie interwencyjnych prac archeologiczno - konserwatorskich oraz ewentualnych badań ratunkowych w przypadku podjęcia realizacji inwestycji;
  3. zawiadomienie WKZ o podjęciu działań inwestycyjnych z wyprzedzeniem minimum dwutygodniowym, przy czym badania archeologiczne mają charakter sezonowy w okresie od maja do końca września;
  4. uzyskanie stosownego pozwolenia WKZ przed rozpoczęciem prac ziemnych.

§ 13.

 1. Ustala się obowiązek stosowania takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które spowodują, że eksploatacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestujący ma tytuł prawny, za wyjątkiem terenu W2.46.01.O, dla którego dopuszczalny zasięg ewentualnego obszaru ograniczonego użytkowania określono w ustaleniach szczegółowych.
 2. Na terenach strefy ochronnej pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody "Pomorska" obowiązuje zakaz:
  1. rolniczego wykorzystania ścieków i gnojowicy;
  2. stosowania chemicznych środków ochrony roślin;
  3. lokalizowania innych ujęć wody;
  4. zakładania sadów przemysłowych;
  5. wydobywania kopalin i wykonywania głębokich wykopów.
 3. Ustala się unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez składowanie na składowisku odpadów.
 4. Zakazuje się składowania odpadów poza terenem składowiska.
 5. Ustala się obowiązek stosowania do celów grzewczych paliw najmniej uciążliwych dla środowiska.
 6. Parametry techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz usytuowanie słupów nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego na drogach publicznych, zapewniać swobodny dostęp do cieków wodnych, a także spełniać inne wymagania określone w przepisach odrębnych.
 7. W strefie oddziaływania istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi:
  1. dla linii 220 kV - w pasie terenu o szerokości 70,0 m, po 35,0 m od osi linii;
  2. dla linii 110 kV - w pasie terenu o szerokości 50,0 m, po 25,0 m od osi linii;
  3. dla linii 15 kV - w pasie terenu o szerokości 15,0 m, po 7,5 m od osi linii.
 8. Na terenach w odległości mniejszej niż 100 m od osi istniejących i planowanych linii energetycznych obowiązuje ograniczenie stosowania deszczowni, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 9. Ustala się obowiązek zagospodarowania zbędnych mas ziemi powstających w trakcie realizacji inwestycji na terenie własnej działki, lub wywiezienie w miejsce wskazane przez Burmistrza.
 10. Ustala się obowiązek ochrony próchnicznej warstwy gleby zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 14. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.01.O ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod rozbudowę istniejącego składowiska odpadów z uwzględnieniem następującego przeznaczenia poszczególnych jego części:
   1. teren I kwatery - do wypełnienia i rekultywacji;
   2. teren II i III kwatery - do bieżącej eksploatacji;
   3. teren na północ od obecnego składowiska - pod budowę nowych kwater.
  2. istniejącą na terenie składowiska zabudowę przeznacza się do zachowania i dalszego użytkowania;
  3. dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką odpadami, takich jak np. sortownia odpadów, instalacja przerobu odpadów ulegających biodegradacji, punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, punkt gromadzenia i przerobu odpadów budowlanych itp.;
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. zakaz podziału działek.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska oraz specjalistyczne, dotyczące zasad organizacji i eksploatacji składowiska:
  1. typ składowiska - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zgodnie z przepisami odrębnymi;
  2. dopuszcza się możliwość składowania na odpowiednio wydzielonej części składowiska stałych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów zawierających azbest, zgodnie z przepisami odrębnymi;
  3. dopuszcza się możliwość czasowego gromadzenia na odpowiednio wydzielonej części składowiska odpadów budowlanych i rozbiórkowych, szczególnie powstałych w wyniku prac budowlanych i remontowych prowadzonych przez mieszkańców;
  4. dla planowanej budowy nowych kwater, zgodnie z przepisami odrębnymi, obowiązuje:
   1. sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko;
   2. przeprowadzenie szczegółowych badań hydrologicznych i geologicznych.
  5. obowiązek wprowadzenia i uzupełnienia rodzimymi gatunkami drzew i krzewów zewnętrznego, izolacyjnego pasa zieleni średniej i wysokiej spełniającej zadanie ochronne wokół istniejących i projektowanych kwater
  6. składowiska, zgodnie z rysunkiem planu, minimalna szerokość pasa zieleni - 10 m;
  7. obowiązek określenia rzeczywistego zasięgu oddziaływania składowiska po rozbudowie; dopuszczalny zasięg ewentualnego obszaru ograniczonego użytkowania nie może przekraczać odległości 200 m od granicy terenu W2.46.01.O;
  8. obowiązek niezwłocznej rekultywacji zamykanych kwater składowiska zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów;
  2. dopuszcza się budowę nowej zabudowy;
  3. maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni działki;
  4. maksymalna ilość kondygnacji - 2 kondygnacje nadziemne;
  5. maksymalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  6. obowiązująca forma dachów - dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych do 22o.
  7. maksymalna powierzchnia kwater - 70% powierzchni terenu składowiska;
  8. maksymalna wysokość kwater składowiska licząc od najniższego poziomu terenu do najwyżej położonej górnej powierzchni czaszy - 15,0 m.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd do działki składowiska z drogi wojewódzkiej W120 - teren W2.46.01.KD.G, przez dojazdową drogę gminną W2.46.01.KD.D;
  2. minimalna ilość miejsc postojowych dla samochodów na terenie składowiska:
   1. samochody osobowe - 1 stałe na 3 zatrudnionych, nie mniej niż 2 oraz 2 czasowe;
   2. samochody ciężarowe i specjalistyczne - 2 stałe oraz 4 czasowe.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę do czasu realizacji i uruchomienia sieci wodociągowej z istniejącej lokalnej studni zlokalizowanej na terenie W2.46.01.W;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych do projektowanej przepompowni i dalej do projektowanej tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej;
  3. do czasu realizacji i uruchomienia sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych do istniejącego zbiornika bezodpływowego; dopuszcza się rozbudowę zbiornika bezodpływowego
  4. gromadzenie, oczyszczanie odcieków z kwater składowiska w istniejącym zbiorniku bezodpływowym na odcieki i wywóz bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w Gryfinie;
  5. gromadzenie, oczyszczanie i sposób wykorzystania gazu składowiskowego - odprowadzenie przez kominki odgazowujące, dopuszcza się instalację urządzeń wykorzystujących biogaz.

§ 15. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.01.U, ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod usługi o funkcji związanej z gospodarką komunalną i gospodarką odpadami.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. minimalna powierzchnia działki - 3200 m2
  2. minimalna szerokość frontu działki - 65 m;
  3. kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90o.
 3. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki;
  2. maksymalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  3. ilość kondygnacji - do 2 kondygnacji nadziemnych;
  4. obowiązująca forma dachów - dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych do 22o.
 4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni działki;
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd do działek z istniejącej drogi gminnej - teren W2.46.01.KD.D;
  2. minimalna ilość miejsc postojowych dla samochodów na terenie własnej działki:
   1. samochody osobowe - 1 stałe na 3 zatrudnionych, nie mniej niż 2 oraz 2 czasowe;
   2. samochody ciężarowe - 1 stałe oraz 1 czasowe.

§ 16. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.02.U ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod usługi o funkcji związanej z gospodarką komunalną i gospodarką odpadami.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. minimalna powierzchnia działki - 8000 m2;
  2. minimalna szerokość frontu działki - 100 m;
  3. dopuszcza się zachowanie granic dz. nr 98;
  4. kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90o.
 3. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki;
  2. maksymalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  3. ilość kondygnacji - do 2 kondygnacji nadziemnych;
  4. obowiązująca forma dachów - dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych do 22o.
 4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni działki;
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd do działek z istniejącej drogi gminnej - teren W2.46.01.KD.D i projektowanej - teren W2.46.02.KD.D;
  2. miejsca postojowe dla samochodów na terenie własnej działki w ilości:
   1. samochody osobowe - 1 stałe na 3 zatrudnionych, nie mniej niż 2 oraz 2 czasowe;
   2. samochody ciężarowe - min. 1 stałe oraz 1 czasowe.

§ 17. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.03.U ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod usługi o funkcji związanej z gospodarką komunalną, gospodarką odpadami i ochroną środowiska.
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. minimalna powierzchnia działki - 6500 m2;
  2. minimalna szerokość frontu działki - 100 m;
  3. dopuszcza się zachowanie granic dz. nr 98;
  4. kąt położenia proponowanych granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90o.
 3. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki;
  2. maksymalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  3. ilość kondygnacji - do 2 kondygnacji nadziemnych;
  4. obowiązująca forma dachów - dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych do 22o.
 4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
  1. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni działki;
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd do działek z projektowanej drogi gminnej - teren W2.46.02.KD.D;
  2. minimalna ilość miejsc postojowych dla samochodów na terenie własnej działki:
   1. samochody osobowe - 1 stałe na 3 zatrudnionych, nie mniej niż 2 oraz 2 czasowe;
   2. samochody ciężarowe - 1 stałe oraz 1 czasowe.

§ 18. Na terenach oznaczonych symbolami W2.46.01.R,RM i W2.46.02.R,RM ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu pod zabudowę gospodarstw agroturystycznych;
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. zakaz podziału działek.
 3. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  1. maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni działki;
  2. maksymalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 9,0 m;
  3. ilość kondygnacji - do 2 kondygnacji nadziemnych;
  4. obowiązująca forma dachów - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków o kącie nachylenia połaci głównych od 35o do 45o.
 4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:
  1. w obszarach objętych strefami ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WII i WIII obowiązują odpowiednio ustalenia §12 ust 2 i 3;
  2. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70% powierzchni terenu funkcjonalnego.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd do działek z projektowanej drogi gminnej - teren W2.46.03.KD.D;
  2. minimalna ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie własnej działki - 1 na 3 zatrudnionych, nie mniej niż 2 oraz 1 na 3 miejsca noclegowe.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 19. Na terenach oznaczonych symbolami W2.46.01.R, W2.46.02.R, W2.46.03.R, W2.46.04.R, W2.46.05.R, W2.46.06.R ustala się:

 1. przeznaczenie terenu do dalszego użytkowania zgodnie z obecnym, jako uprawy polowe i ogrodnicze;
 2. zakaz zabudowy;
 3. istniejące linie elektroenergetyczne do zachowania;
 4. dopuszcza się przebudowę istniejących i budowę nowych linii elektroenergetycznych zgodnie z ustaleniami §11 ust 4;
 5. w obszarach objętych strefami ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WII i WIII obowiązują odpowiednio ustalenia §12 ust 2 i 3.

§ 20. Na terenach oznaczonych symbolami W2.46.01.ZL, W2.46.02.ZL, W2.46.03.ZL, W2.46.04.ZL, ustala się:

 1. przeznaczenie terenu do dalszego użytkowania zgodnie z obecnym, jako lasy produkcyjne, według planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Gryfino;
 2. zakaz zabudowy;
 3. na terenach strefy ochronnej pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody "Pomorska" obowiązują ustalenia §13 ust 2.

§ 21. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.01.ZN ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  1. przeznaczenie terenu na część północną planowanego florystyczno-faunistycznego użytku ekologicznego UE-XVII- "Grajdołek".
 2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:
  1. na terenach strefy ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WIII obowiązują ustalenia §12 ust 3;
  2. do czasu określenia szczegółowych zasad ochrony w uchwale w sprawie uznania terenu za użytek ekologiczny ustala się zakaz jakiejkolwiek działalności i użytkowania mogącego oddziaływać na środowisko, w tym florę i faunę, glebę, warunki gruntowo wodne, a w szczególności zakazuje się:
   1. lokalizacji zabudowy,
   2. wykonywania prac ziemnych trwale przekształcających rzeźbę terenu,
   3. uszkadzania i zanieczyszczania wód i gleby,
   4. zmiany stosunków wodnych,
   5. niszczenia i przekształcania zbiorników wodnych,
   6. wylewania gnojowicy,
   7. zmiany użytkowania ziemi,
   8. wydobywania torfu,
   9. zabijania, chwytania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk, gniazd,
   10. zbioru, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin z wyjątkiem zabiegów pielęgnacyjnych związanych z utrzymaniem wartości chronionych.

§ 22. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.01.I ustala się:

 1. przeznaczenie terenu na pas techniczny dla istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;
 2. zakaz zabudowy, za wyjątkiem budowli i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 23. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.01.E ustala się:

 1. przeznaczenie terenu na pas techniczny istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV - Krajnik Glinki.
 2. na terenach strefy ochronnej pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody "Pomorska" obowiązują ustalenia §13 ust 2.

§ 24. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.02.E ustala się:

 1. przeznaczenie terenu na pas techniczny napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, istniejącej Gryfino - Klęskowo i projektowanej Dolna Odra - Chlebowo.

§ 25. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.03.E ustala się:

 1. przeznaczenie terenu na lokalizację urządzeń elektroenergetycznych - istniejąca słupowa stacja transformatorowa nr 1861;
 2. dopuszcza się przebudowę stacji na stację typową kontenerową o następujących parametrach:
  1. maksymalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 5,0 m;
  2. maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki;
  3. obowiązująca forma dachu - dach płaski, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci głównych do 22o.

§ 26. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem W2.46.01.W na lokalizację urządzeń wodociągowych - istniejące lokalne głębinowe ujęcie wody dla potrzeb składowiska odpadów.

§ 27. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.01.K ustala się:

 1. przeznaczenie terenu na lokalizację urządzeń kanalizacyjnych - projektowana pompownia ścieków sanitarnych i technologicznych, oraz pompownia ścieków deszczowych;
 2. dopuszcza się zabudowę nadziemną o następujących parametrach:
  1. maksymalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia lub kalenicy - 5,0 m;
  2. maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki;
  3. obowiązująca forma dachów - dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych do 22o.

§ 28. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.02.K ustala się:

 1. przeznaczenie terenu na lokalizację urządzeń kanalizacyjnych - projektowana pompownia ścieków sanitarnych i technologicznych, oraz pompownia ścieków deszczowych;
 2. dopuszcza się zabudowę nadziemną o następujących parametrach:
  1. maksymalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia - 5,0 m;
  2. maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki;
  3. obowiązująca forma dachów - dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych do 22o.

§ 29. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.03.K ustala się:

 1. przeznaczenie terenu na lokalizację urządzeń kanalizacyjnych - projektowana pompownia ścieków sanitarnych;
 2. dopuszcza się zabudowę nadziemną o następujących parametrach:
  1. maksymalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia - 5,0 m;
  2. maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki;
  3. obowiązująca forma dachów - dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych do 22o.

§ 30. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.01.KD.G ustala się:

 1. przeznaczenie terenu - istniejąca droga publiczna, wojewódzka nr W120, Gryfino - Stare Czarnowo;
 2. klasa drogi - główna G, droga jednojezdniowa;
 3. szerokości w liniach rozgraniczających: 25 m, na odcinku pomiędzy terenami leśnymi zgodnie ze stanem władania;
 4. dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej;
 5. na terenach strefy ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WIII obowiązują ustalenia §12 ust 3.

§ 31. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.01.KD.D ustala się:

 1. przeznaczenie terenu - droga publiczna gminna, istniejąca droga do składowiska odpadów;
 2. klasa drogi - dojazdowa D;
 3. szerokości w liniach rozgraniczających: - zmienna od 15 m do 25 m, zgodnie z rysunkiem planu;

§ 32. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.02.KD.D ustala się:

 1. przeznaczenie terenu - droga publiczna gminna;
 2. klasa drogi - dojazdowa D;
 3. szerokości w liniach rozgraniczających - 12 m;

§ 33. Na terenie oznaczonym symbolem W2.46.03.KD.D ustala się:

 1. przeznaczenie terenu - droga publiczna gminna;
 2. klasa drogi - dojazdowa D;
 3. szerokości w liniach rozgraniczających - 10 m;
 4. w obszarach objętych strefami ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WII i WIII obowiązują odpowiednio ustalenia §12 ust 2 i 3.

Rozdział 4.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 34. Ustala się stawkę procentową opłaty planistycznej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wysokości 20% za wyjątkiem terenów infrastruktury i komunikacji, dla których ustala się stawkę w wysokości 1%.

§ 35.

 1. Przeznacza się grunty leśne o łącznej powierzchni 1,10 ha na cele nierolnicze i nieleśne za zgodą Ministra Środowiska na podstawie decyzji z dn. 15 lipca 2002 r. (znak ZS-2120/159/2002).
 2. Przeznacza się użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 16,643 ha na cele nierolnicze i nieleśne, w tym:
  1. użytki klasy III o łącznej powierzchni 8,478 ha, w tym RIIIa - 0,290 ha, RIIIb - 8,188 ha - za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie decyzji z GZ.tr.057-602-663/05 z dn. 25.10.2005 r.;
  2. użytki klasy IV o łącznej powierzchni 6,453 ha, w tym RIVa - 5,699 ha, RIVb - 0,754 ha - za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego, na podstawie decyzji SR-R-6-7711-44/2005 z dn.03.11.2005r.
  3. użytki klasy RIIIb o łącznej powierzchni 0,127 ha, w zwartych obszarach nie przekraczających 0,5 ha;
  4. użytki klasy RIVa o łącznej powierzchni 0,478 ha w zwartych obszarach nie przekraczających 1,0 ha;
  5. użytki klasy RIVb o łącznej powierzchni 0,073 ha w zwartych obszarach nie przekraczających 1,0 ha;
  6. użytki klasy RV o łącznej powierzchni 1,034 ha.

§ 36. Na obszarze objętym niniejszym planem miejscowym tracą moc ustalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonej uchwałą Nr XV/212/03 Rady Miejskiej Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 grudnia 2003 r. i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 1 poz. 3 z dn. 5 stycznia 2003 r.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gryfino.

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - terenu składowiska odpadów i terenów w obrębie Wełtyń II gminy Gryfino. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. terenu następuje w konsekwencji realizacji uchwały Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, zmienionej uchwałami Nr V/71/03 z dnia 27 lutego 2003 r., Nr VII/97/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r., Nr VIII/121/03 z dnia 29 maja 2003 r. i Nr XXVI/362/04 z dnia 30 września 2004 r.
Przedmiotem planu jest rozbudowa składowiska odpadów, lokalizacja usług oraz ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
Opracowanie miejscowego planu jest zgodne z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino" zatwierdzonymi uchwałą Nr XLIV/529/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. i zmienionymi uchwałami Nr XLVII/594/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. i Nr XXXIV/449/05 z dnia 31 marca 2005r.

Na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag.

OPIS SPRAWY
Teren w obszarze planu położony jest na wschód od centrum miasta Gryfino. Przez teren opracowania przebiega droga wojewódzka W 120 prowadząca z Gryfina do Wełtynia i dalej do Gardna.
Znaczna część terenu opracowania nie jest zainwestowana. Blisko połowę terenu stanowią lasy. W środkowej części obszaru zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych. Pozostałe nie zainwestowane obszary użytkowane są rolniczo.
Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego zapewnia możliwość rozbudowy istniejącego składowiska odpadów i lokalizacji usług oraz ustala zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
Uwzględniając obecny stan zagospodarowania terenu oraz problemy wynikające z ograniczonej możliwości eksploatacyjnej składowiska odpadów, Rada Miejska uznała, że sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu gminy jest uzasadnione.

Sporządziła:
Barbara Szczepaniak