Sesja nr XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/551/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie współfinansowania projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych  w Gminie Gryfino - Szkoła Podstawowa nr 1" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

UCHWAŁA NR XLIII/551/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 listopada 2005 r.
 

w sprawie współfinansowania projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych  w Gminie Gryfino - Szkoła Podstawowa nr 1" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441) uchwala się co następuje:

§ 1. Celem realizacji zadania dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pod nazwą "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gryfino - Szkoła Podstawowa nr 1" zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie na rok 2007, 2008 następujące kwoty:

  • rok 2007 - 0,70 mln zł
  • rok 2008 - 0,50 mln zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE:

W związku z opracowaniem projektu budowlanego docieplenia budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę stało się możliwe przeprowadzenie tej inwestycji. Obecnie zaistniała możliwość uzyskania dofinansowania zadania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego do wysokości 80% kosztów inwestycji. W tym celu wymagane jest zabezpieczenie środków finansowych w kolejnych budżetach Gminy, tj. na lata 2007, 2008 w wysokości uzyskanego dofinansowania, w rozbiciu na:

  • rok 2007 - 0,70 mln zł
  • rok 2008 - 0,50 mln zł

W przypadku otrzymania ww. środków finansowych zadanie pn.: "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gryfino - Szkoła Podstawowa nr 1" zostanie rozpoczęta.

Sporządził:
Jacek Czaczyk