Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/524/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005 r.  w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat części działki nr 163/2, o pow. 143 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d, i obiektu o pow. 135 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2, oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni gruntu i obiektu.

UCHWAŁA NR XLI/524/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r. 
 

w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat części działki nr 163/2, o pow. 143 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d, i obiektu o pow. 135 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2, oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni gruntu i obiektu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, oraz art. 37, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r.Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087/ , uchwala się, co następuje:

§ 1. Oddać w drodze bezprzetargowej w dzierżawę na okres 5 lat, Wacławowi Sozańskiemu części działki nr 163/2, o pow. 143 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d, z przeznaczeniem na cele składowe, z miesięczną stawką czynszu w wysokości 0,30 zł /netto/ za 1 m2 gruntu.

§ 2. Oddać w drodze bezprzetargowej w najem na okres 5 lat Wacławowi Sozańskiemu obiekt o pow. 135 m2, położony w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2, z przeznaczeniem na usługi wulkanizacyjne, z miesięczną stawką czynszu w wysokości 1,57 zł /netto/ za 1 m2 powierzchni użytkowej obiektu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Działka oznaczona nr 163/2, położona w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, oraz znajdujący się na tej działce obiekt stanowi własność Gminy Gryfino i jest w chwili obecnej użytkowany na podstawie zawartej umowy dzierżawy i umowy najmu przez Wacława Sozańskiego, z przeznaczeniem na usługi wulkanizacyjne.
Dotychczasowy najemca - dzierżawca wystąpił z wnioskiem o zawarcie z nim umowy na okres dłuższy niż 3 lata, motywując to tym, że umowy krótkoterminowe wykluczają zwiększenie możliwości inwestowania w wynajmowany obiekt w postaci jego modernizacji i remontów, zaciągania na ten cel w bankach kredytów. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 3 lata ustabilizowałby w znacznym stopniu sytuację Zakładu, który prowadzi najemca. Ponadto wieloletnia umowa dawałaby najemcy większą gwarancję rozwoju prowadzonej działalności.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 163/2 przeznaczona jest na cele przemysłowo - składowe, pod usługi komercyjne, oraz na urządzenia transportu samochodowego.
Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782/ władnym do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego przy oddawaniu w najem i dzierżawę nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata jest Rada.

Sporządził:
W.Rogojsza