Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/532/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów.

UCHWAŁA NR XLI/532/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005r.
 

w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2004r. Nr 53 poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Repatriantom zaproszonym na mocy Uchwały Nr VII/112/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003r. Państwu Eugenii i Wiktorowi Radomskim przyznaje się pomoc finansową.

§ 2. Pomoc finansową przeznacza się na zakup sprzętu gospodarstwa domowego.

§ 3. Wysokość pomocy ustala się na kwotę 6.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Państwo Eugenia i Wiktor Radomscy rodzina repatriantów została zaproszona do osiedlenia się na terenie gminy Gryfino na mocy Uchwały Nr VII/112/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003r.
W uchwale Rada Miejska postanowiła zabezpieczyć lokal mieszkalny z zasobów komunalnych oraz udzielić pomocy repatriantom.
W związku z tym, iż uchwała nie określiła ściśle jaka pomoc ma być przeznaczona dla repatriantów zaszła konieczność dodatkowego uregulowania tej kwestii przez nową uchwałę Rady Miejskiej.

sporządziła:
Janina Major