Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/475/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2005 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Steklno.

UCHWAŁA NR XXXVII/475/05
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Steklno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie  gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116
poz. 1203/ oraz art.37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami / Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość  niezabudowaną, położoną w obrębie Steklno, oznaczoną numerem działki 23/7 o pow. 1980 m2, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

Uzasadnienie

Dla działki gminnej nr 23/7, położonej w obrębie Steklno wydana została decyzja ustalająca warunki  zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
W związku z powyższym proponuję przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 23/7, na cel ustalony w decyzji o warunkach zabudowy.

Sporządziła:
J. Woldańska