Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/421/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 68 oraz ustalenia zasad sprzedaży.

UCHWAŁA NR XXX/421/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 stycznia 2005r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 68 oraz ustalenia zasad sprzedaży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, / oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3, i ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r Nr 46, poz. 543; z 2001r Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003r Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720, 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004r Nr 6, poz. 39, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492 / - uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców – dzierżawców, w drodze bezprzetargowej gminne lokale: mieszkalny i użytkowy w budynku położonym w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej nr 68 oraz nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 133/2 o powierzchni 391 m2.
 2. Na nabywanym lokalu mieszkalnym nie może ciążyć zadłużenie z tytułu czynszu za najem.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie 70% bonifikaty przy jednoczesnej wpłacie całej ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz 5% dodatkowej bonifikaty, jeżeli najemca jest kombatantem lub wdową/wdowcem po kombatancie.

§ 3.

 1. Ustala się następujące zasady przy wykupie lokalu użytkowego na raty:
  Ilość rat rocznych Wysokość wpłaty na poczet
  ceny sprzedaży, płatnej przed
  zawarciem umowy notarialnej
  2 50%
  3 35%
  4 20%
  5 10%
  6 10%
  7 10%
  8 10%
  9 10%
  10 10%
 2. Na nabywanym lokalu nie może ciążyć zadłużenie z tytułu czynszu za najem lub dzierżawę.
 3. Sprzedaż na rzecz najemców lub dzierżawców będących wspólnikami spółki cywilnej nastąpi na:
  • współwłasność wspólników spółki cywilnej w równych częściach,
  • współwłasność wspólników w częściach wskazanych uchwałą wspólników spółki cywilnej,
  • własność wspólnika wskazanego uchwałą wspólników spółki cywilnej.

§ 4. W umowach sprzedaży Gmina winna zastrzegać prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży lokalu użytkowego przez nabywcę przed upływem 5 lat od daty jego nabycia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej nr 68 – działka nr 133/2.
Obecnie dla terenu przedmiotowej działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla terenu działki 133/2 przewidziany został rozwój funkcji osadniczej.
W pojęciu rozwój „funkcji osadniczej” zawiera się i zabudowa mieszkaniowa i wszelkiego rodzaju usługi służące mieszkańcom.
W lokalu użytkowym – handlowym najemcy prowadzą sklep spożywczo-przemysłowy.
Najemcy lokali wystąpili z wnioskami o ich wykup. Sprzedaż na rzecz najemców zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami następuje na ich wniosek, w drodze bezprzetargowej.
Aby umożliwić najemcom wykup lokali konieczne jest podjęcie uchwały.

Sporządziła :
Helena Pasztaleniec