Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/413/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXIX/413/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art.68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz.880 i Nr 141, poz. 1492/ w związku z § 30 ust. 2 Regulaminu Rady – uchwala się co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVIII/391/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie;

  1. w pozostałych przypadkach:
    1. 70 %, jeżeli lokal jest sprzedawany wraz z udziałem w prawie własności gruntu,
    2. 80 %, jeżeli lokal jest sprzedawany wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXVIII/391/04 z dnia 25 listopada 2004 roku Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, w następujących wysokościach:

  1. 90% przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy w danym budynku,
  2. 70% przy sprzedaży lokali w pozostałych przypadkach,
  3. 5% dodatkowej bonifikaty przy sprzedaży lokali na rzecz kombatantów lub wdów – wdowców po kombatantach przy czym liczona będzie od ceny ustalonej z zastosowaniem bonifikat, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Zasadnym jest przyjęcie przy sprzedaży lokali za jednorazową opłatą dwóch różnych bonifikat tj. ;

  • 70 % w przypadku, gdy lokal nabywany jest w raz z udziałem w prawie własności gruntu i stanowi on ostateczną cenę sprzedaży,
  • 80 % w przypadku, gdy lokal nabywany jest z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, gdzie oprócz jednorazowej ceny sprzedaży lokalu, właściciele dodatkowo zobowiązani są ustawowo do wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przez okres jego trwania.

Proponowana w tym wypadku 80 % bonifikata przyczyni się do większego zainteresowania nabyciem przez najemców lokali na własność.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec