Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/393/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2004r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

    

UCHWAŁA NR XXVIII/393/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 listopada 2004r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.692.891 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
756       Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.547.000
75615    Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 1.397.000
0310 Podatek od nieruchomości 1.367.000
0360 Podatek od spadków i darowizn 30.000
75618    Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 150.000
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 150.000
 
801      Oświata i wychowanie 145.891
80101   Szkoły podstawowe 145.891
2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 145.891
OGÓŁEM 1.692.891

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 460.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
756       Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 460.000
75615    Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 160.000
0340 Podatek od środków transportowych 100.000
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 60.000
75621    Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 300.000
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300.000

OGÓŁEM

460.000

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.824.492 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700       Gospodarka mieszkaniowa 1.594.000
70095    Pozostała działalność
4270 Zakup usług remontowych 130.000
4300 Zakup usług pozostałych 150.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 420.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 894.000
 
801     Oświata i wychowanie 411.391
80101   Szkoły podstawowe 411.391
4270 Zakup usług pozostałych 265.500
4273 Zakup usług remontowych 145.891

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 662.000
90001    Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 162.000
4270 Zakup usług remontowych 162.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 157.101
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 76.210
4270 Zakup usług remontowych 76.210
92116   Biblioteki 12.000
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 12.000
92195   Pozostała działalność 68.891
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38.891
4300 Zakup usług pozostałych 30.000

OGÓŁEM

2.824.492

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.591.601 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 1.107.500
70021   Towarzystwa budownictwa społecznego 213.500
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 213.500
70095   Pozostała działalność 894.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 894.000
 
710      Działalność usługowa 100.000
71035    Cmentarze 100.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
 
801      Oświata i wychowanie 145.891
80101    Szkoły podstawowe 145.891
4270 Zakup usług pozostałych 145.891
 
900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 162.000
90015    Oświetlenie ulic, placów i dróg 162.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162.000
 
921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 76.210
92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 76.210
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76.210

OGÓŁEM

1.591.601

§ 5. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:

 • załącznikowi 15a do uchwały nadaje się brzmienie jak w  załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

W związku z przeprowadzoną analizą budżetu na koniec października 2004r. proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

Dochody

Zwiększenia

 • 1.547.000 zł dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (1.367.000 zł), od spadków i darowizn (30.000 zł) oraz wpływy z opłaty skarbowej (150.000 zł);
 • 145.891 zł – środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – projekt nr Bz-95-0244 pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Gardnie” – II etap docieplenia.

Zmniejszenia

 • 460.000 zł– dokonano zmniejszeń dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (100.000 zł), opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  (60.000 zł) oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (300.000 zł)

Wydatki

Zwiększenia

 • 280.000 zł– zwiększenie środków z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie zasobów mieszkaniowych w budynkach komunalnych;
 • 420.000 zł – w związku z brakiem środków w planie GFOŚiGW cześć zadania pn. „Projekty kanalizacji na terenie miasta i gminy Gryfino” zostaje finansowana z budżetu gminy;
 • 894.000 zł – dokonuje się prawidłowego zaklasyfikowania środków przeznaczonych na koszty adaptacji byłego hotelu Platan na mieszkania komunalne;
 • 411.391 zł – środki z PAOW na termomodernizację budynków SP w Gardnie (145.891 zł), oraz na zadanie, które z powodu braku środków przeszło z GFOŚiGW, na remonty szkół ;
 • 162.000 zł– prawidłowe zaklasyfikowanie środków przeznaczonych na wymiany lamp, drobnych korekt w oświetleniu ulicznym zgodnie z II etapem realizacji programu modernizacji oświetlenia ulicznego na obszarze gminy (162.000 zł),
 • 500.000 zł – wprowadza się dodatkowe środki na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, a w szczególności na:
  • wykonanie aktualizacji projektów budowy dotyczących zasilania w energię elektryczną przepompowni i stacji podciśnieniowych w związku ze zmianą warunków technicznych wydanych przez Zakład Energetyczny,
  • opłaty z tytułu zajęcia gruntów i nadzoru nad wbudowaniem infrastruktury technicznej na gruntach stanowiących własność PKP,
  • nakazy autorskie wynikające z konieczności zapewnienia właściwej realizacji zadania,
  • opłaty z tytułu zajęcia gruntów Pracowniczych Ogrodów Działkowych pod wbudowanie sieci sanitarnej,
  • aktualizacja opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
  • opłaty z tytułu wbudowania urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach drogi,
  • koszty związane ze zwiększeniem od 1 maja 2004 podatku VAT;
 • 76.210 zł – w związku z tym, iż nie zostaną wykorzystane planowane wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach, dokonuje się przeniesień wolnych środków na remonty w zakresie świetlic wiejskich;
 • 12.000 zł – dotacja celkowa dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie z przeznaczeniem na pokrycie nieplanowanych wydatków osobowych wynikłych z tytułu zatrudnienia bibliotekarek w dawnych bibliotekach publiczno-szkolnych w Gardnie i Żabnicy;
 • 68.891 zł - przyznaje się dodatkowe środki na zadania z zakresu promocji gminy, w szczególności na zakup kalendarzy miejskich na 2005r., gadżetów promocyjnych oraz na organizację i zaplecze techniczne sylwestra 2004/2005;

Zmniejszenia

 • 213.500 zł– dokonuje się zmniejszenia środków ze względu na obniżenie wkładów do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w 2004r.;
 • Pozostałe zmniejszenia dotyczą wyłącznie przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatkowanych środków.

Sporządziła:
Jolanta Staruk