Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/385/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVIII/385/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 listopada 2004 r.
 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

Na podstawie Art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: w 2002r. Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 :Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953,Nr 203 poz. 1966; z 2004r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.  Nr 46   poz. 794 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Obszar Gminy Gryfino dzieli się na 3 (słownie: trzy) strefy podatkowe
  2. Przynależność poszczególnych obszarów Gminy Gryfino oraz wiosek do danej strefy podatkowej określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dla poszczególnych stref podatkowych ustala się stawki podatkowe zamieszczone w Załączniku Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/370/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia   28 października 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Załącznik Nr 1

PODZIAŁ GMINY GRYFINO NA STREFY PODATKOWE

L.p. STREFA OBSZAR STREFY
1. I
  1. Obszar miejski wyznaczony ulicami Zygmunta Krasińskiego, Wojska Polskiego, Adama Asnyka, Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego i Grunwaldzką wraz z tymi ulicami.
  2. Ulice Miasta Gryfino: Adama Rapackiego, Sportowa, Bałtycka, Tadeusza Kościuszki, Kościelna, Niepodległości, 1 Maja, Piastów, Energetyków, Słowiańska, Nadodrzańska, Garbarska i Targowa.
  3. Obszary na terenie Gminy Gryfino zajęte przez przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 osób.
2. II
  1. Pozostały teren  miejski
3. III
  1. Obszar wiejski Gminy Gryfino

 

Załącznik Nr 2

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W GMINIE GRYFINO

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE STREFA PODATKOWA STAWKA PODATKOWA
1. Budynki mieszkalne lub ich części (za 1 m2 powierzchni użytkowej) cały obszar gminy

0,50 zł

2. Budynki gospodarcze oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte  na prowadzenie działalności gospodarczej (za 1m2 powierzchni użytkowej) I strefa
II strefa
III strefa
16,50 zł
15,00 zł
14,50 zł
3. Części budynków gospodarczych i mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej znajdujące się wyłącznie w piwnicach lub nie posiadające okien (od 1 m2 powierzchni użytkowej) I strefa
II strefa
III strefa
6,60 zł
6,00 zł
5,80 zł
4. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (za 1m2 powierzchni użytkowej) cały obszar gminy

7,80 zł

5. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (za 1m2 powierzchni użytkowej) cały obszar gminy 3,48 zł

6. Garaże (za 1 m2 powierzchni użytkowej) cały obszar gminy 5,50 zł
7. Budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (za 1 m2 powierzchni użytkowej) cały obszar gminy 2,00 zł
8. Budynki gospodarcze na terenach wiejskich cały obszar wiejski 2,00 zł
9. Pozostałe budynki gospodarcze( za 1m2)    cały obszar miejski 5,30 zł 
10. Grunty zajęte na prowadzenie  działalności gospodarczej (za 1 m2) I strefa
II strefa
III strefa
0,64 zł
0,55 zł
0,50 zł
11. Grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (za 1 m2)

cały obszar gminy

0,11 zł
12. Grunty pozostałe (za 1 m2) I strefa
II strefa
III  strefa
0,18 zł
0,14 zł
0,12 zł
13. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne (za 1ha) cały obszar gminy 3,35 zł
14. Grunty związane z prowadzeniem składowisk odpadów komunalnych oraz związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (za 1m2) cały obszar gminy 0,10 zł
15.  Budowle związane z działalnością gospodarczą cały obszar gminy

2,0%

16. Budowle związane z prowadzeniem składowisk odpadów komunalnych oraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków cały obszar gminy 0,5%

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy uchwala stawki podatku od nieruchomości, które mają obowiązywać na obszarze jej działania.  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino proponuje, by utrzymać podział Gminy na trzy strefy podatkowe.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 w projekcie uchwały zaproponowano nową pozycję tj. części budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej znajdujące się wyłącznie w piwnicach lub nie posiadające okien. Rada Gminy może określić dla nich stawkę wzorując się na propozycji Burmistrza stanowiącą 40% stawki dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  Stawki podatku od nieruchomości generalnie pozostały na poziomie dotychczasowym lub zostały zwiększone albo zmniejszone o stopień inflacji.  Nowością jest stawka za grunty związane z prowadzeniem składowisk odpadów komunalnych, związane ze zbiorowym doprowadzaniem wody oraz ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków, a także stawka za budowle służące tej samej działalności.

Sporządziła:
Jolanta Staruk