Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/375/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa.

UCHWAŁA NR XXVII/375/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004 r.
 

 w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa.

Na podstawie art. 7 ust. 3 , art. 12 ust. 4, art. 14 pkt. 4) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 , ze zmianami w 2002 r. : Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity z 1993 r. Dz.U. Nr 94 poz. 431, ze zmianami z 1994 r. Dz.U. Nr 1 poz. 3; z 1996 r. Nr 91 poz. 409; z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81 poz. 875; z 2002 r. Nr 200 poz. 1680; z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z podatku od nieruchomości zwalnia się w 100%:

 1. Budynki mieszkalne lub ich części będące własnością, w wieczystym użytkowaniu lub w samoistnym posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem dochodu są:
  1. świadczenia emerytalne i rentowe w rozumieniu art.. 19, art. 21 i art. 29 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Tekst jednolity z 1998 roku Dz.U. Nr 7 poz. 25 ze zmianami) oraz w rozumieniu art. 3 pkt. 1 i art. 4 pkt. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39 poz. 353 ze zmianami), jeżeli ich wysokość na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest niższa aniżeli dochód na osobę określony w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami). Dochodem w rozumieniu niniejszej uchwały jest dochód, którego definicję zawiera art. 8 ust. 3-10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
  2. świadczenia przedemerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120 poz. 1252);
  3. świadczenia pomocy społecznej w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami); 
  4. świadczenia, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 ze zmianami); jeżeli zamieszkują one samotnie lub z osobami mającymi wyłączne prawo do takich świadczeń. 
   Zwolnienie nie przysługuje, jeżeli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza.
 2. Budynki lub ich części zajęte przez domy pomocy społecznej i domy dziecka, z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
 3. Inne niż wymienione w pkt. 1 nieruchomości lub ich części będące własnością, w wieczystym użytkowaniu lub w samoistnym posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem utrzymania są:
  1. świadczenia emerytalne i rentowe w rozumieniu art.. 19, art. 21 i art. 29 ustawy z dnia 20 grudnia 2000 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Tekst jednolity z 1998 roku Dz.U. Nr 7 poz. 25 ze zmianami) oraz w rozumieniu art. 3 pkt. 1 i art. 4 pkt. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39 poz. 353), jeżeli ich wysokość na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest niższa aniżeli dochód na osobę określony w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami). Dochodem w rozumieniu niniejszej uchwały jest dochód, którego definicję zawiera art. 8 ust. 3-10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
  2. świadczenia pomocy społecznej w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami); 
  3. świadczenia, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 ze zmianami);
  4. świadczenia przedemerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120 poz. 1252) jeżeli te osoby zamieszkują samotnie lub z osobami pobierającymi naukę do ukończenia 26 roku życia pozostającymi na ich utrzymaniu lub z osobami mającymi wyłączne prawo do świadczeń, o których mowa w pkt. 1-4. Ulga przysługuje również w przypadku, gdy z uprawnionym do zwolnienia zamieszkuje osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001). 
   Zwolnienie nie przysługuje, jeżeli na danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza.
 4. Nieruchomości lub ich części będące w posiadaniu gminnych instytucji kultury, z wyjątkiem tych części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.
 5. Grunty stanowiące własność Gminy Gryfino, o ile nie zostały oddane w posiadanie zależne, samoistne, trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste.
 6. Grunty zajęte pod cmentarze oraz budynki i budowle znajdujące się na tych gruntach, z wyjątkiem nieruchomości służących prowadzeniu działalności gospodarczej.

§ 2. Z podatku od nieruchomości zwalnia się w 50%:

 1. Nieruchomości lub ich części zajęte przez kościoły i związki wyznaniowe nie zwolnione na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29 poz. 154 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności, sumienia i wyznania (Tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 26 poz. 319), z wyjątkiem tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

§ 3.

 1. Warunkiem przyznania zwolnień, o których mowa w § 1 i 2 jest złożenie przez podatnika oświadczenia o przysługującym mu prawie do uzyskania ulgi podatkowej.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 podatnik powinien złożyć najpóźniej do 15 lutego roku podatkowego, w którym uzyskuje prawo do ulgi.
 3. Jeżeli uprawnienie do ulgi powstanie w ciągu roku podatkowego podatnik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni po wystąpieniu okoliczności powodującej powstanie powyższego uprawnienia.
 4. Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni fakt wygaśnięcia uprawnienia do ulgi podatkowej.
 5. Zgłoszenie o utracie ulgi następuje w formie oświadczenia.
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy zgodnie w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. Z podatku od środków transportowych zwalnia się w 100% :

 1. Pojazdy wyprodukowane przed 1 stycznia 1976 roku. 
 2. Pojazdy służące publicznej służbie zdrowia, opiece społecznej, publicznym placówkom oświatowym oraz gminnym instytucjom kulturalnym.

§ 5. 

 1. Warunkiem udzielenia ulgi podatkowej, o której mowa w § 4 jest złożenie przez podatnika oświadczenia , w którym wskazany zostanie tytuł zwolnienia.
 2. Oświadczenie o prawie do korzystania z ulgi składa się wraz ze złożeniem deklaracji podatkowej. 
 3. Jeżeli uprawnienie do ulgi powstanie w ciągu roku podatkowego podatnik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni po wystąpieniu okoliczności powodującej powstanie powyższego uprawnienia.
 4. Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni fakt wygaśnięcia uprawnienia do ulgi podatkowej.
 5. Zgłoszenie o utracie ulgi następuje w formie oświadczenia. 
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy zgodnie w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 6. Z podatku rolnego zwalnia się w 100%:

 1. użytki rolne zajęte na potrzeby domów pomocy społecznej oraz domów dziecka, z wyjątkiem tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza;
 2. użytki rolne zajęte na potrzeby szpitali, z wyjątkiem tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza.
 3. użytki rolne zajęte na potrzeby gminnych instytucji kulturalnych, z wyjątkiem tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza.

§ 7.

 1. Warunkiem udzielenia ulgi podatkowej, o której mowa w § 6 jest oświadczenie podatnika , w którym wskazany zostanie tytuł zwolnienia.
 2. Zgłoszenie prawa do ulgi nastąpić powinno w terminie nie późniejszym niż do 15 lutego roku podatkowego, w którym to uprawnienie podatnik uzyskuje.
 3. Jeżeli uprawnienie do ulgi powstanie w ciągu roku podatkowego podatnik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni po wystąpieniu okoliczności , dzięki której powstanie powyższe uprawnienie.
 4. Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni fakt wygaśnięcia uprawnienia do ulgi podatkowej.
 5. Zgłoszenie o utracie ulgi następuje w formie oświadczenia. 
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 8. Z podatku od posiadania psa zwalnia się w 100%:

 1. osoby posiadające szczenięta do 6 miesiąca życia.
 2. gdy pies jest własnością osoby, która nie posiada stałego źródła dochodów lub jego wyłącznym źródłem dochodów jest świadczenie emerytalne i rentowe oraz zamieszkuje samotnie lub z osobą, która również utrzymuje się ze świadczenia emerytalnego lub rentowego albo z osobą nie posiadającą żadnego źródła utrzymania - od posiadania jednego psa w gospodarstwie domowym;
 3. gdy pies ma więcej niż 10 lat.

§ 9.

 1. Zwolnienia i ulgi, o których mowa w § 8 udziela się na wniosek podatnika 
 2. Warunkiem udzielenia ulgi jest:
  1. w przypadku zwolnień , o których mowa w § 8ust.1 pkt. 1 i pkt. 3 - przedłożenie książeczki szczepień psa lub potwierdzenia szczepień wydane przez właściwe służby weterynaryjne;
  2. w przypadku ulgi , o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2 - odcinek emerytury lub renty za ostatni miesiąc poprzedzający uzyskanie uprawnienia do skorzystania z ww. ulgi.
  3. złożenie oświadczenia w sprawie prawa do korzystania ze zwolnień , o których mowa w § 8.
 3. Podatnik ma obowiązek poinformować organ podatkowy o każdej zmianie mogącej mieć wpływ na prawo do ulg wymienionych w § 8 w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących powyższą zmianę.

§ 10. Jeżeli podatnik nie spełni obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 4, § 5 ust. 4, § 7 ust. 4 oraz § 9 ust. 3 traci prawo do zwolnienia i jest zobowiązany do zwrotu udzielonej ulgi wraz z odsetkami - w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej - liczonymi od dnia, który był terminem płatności podatku.

§ 11. Tracą moc:

 1. Uchwała Nr XIV/205/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 2. Uchwała Nr XV/221/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej. 
 3. Uchwała Nr XX/278/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/221/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz