Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/378/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia kierunków i trybu zawierania umów w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Gryfino a innymi gminami, organizacjami społecznymi i innymi partnerami zagranicznymi.

UCHWAŁA NR XXVII/378/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004 r.
 

w sprawie określenia kierunków i trybu zawierania umów w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Gryfino a innymi gminami, organizacjami społecznymi i innymi partnerami zagranicznymi 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się co następuje:

§ 1. Realizując ideę samorządności oraz dążąc do rozwijania i umacniana kontaktów międzynarodowych na podstawie zawartych umów partnerskich Rada Miejska w Gryfinie ocenia pozytywnie dotychczasową współpracę oraz potwierdza chęć jej kontynuowania. 

§ 2. Doceniając dotychczasowe korzyści i doświadczenia wynikające ze współpracy międzynarodowej oraz mając świadomość, że współpraca ta owocuje wymianą doświadczeń, zbliżeniem kultur i sprzyja rozwojowi kulturalnemu, sportowemu i gospodarczemu Gminy Gryfino Rada Miejska stwierdza, iż zasadnym jest rozszerzenie dotychczasowych kontaktów o formy współpracy partnerskiej z innymi gminami, organizacjami społecznymi oraz innymi partnerami zagranicznymi. 

§ 3. Ustala się następujący tryb zawierania międzynarodowych umów o współpracy partnerskiej:

  1. Rada Miejska w Gryfinie podejmuje uchwałę intencyjną określającą kierunki współpracy oraz upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zawarcia umowy partnerskiej,
  2. przed podpisaniem umowa partnerska winna być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego, 
  3. każda umowa partnerska podlega ratyfikacji przez Radę Miejską w Gryfinie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/354/94 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 17 lutego 1994 r. w sprawie określenia kierunków współpracy międzynarodowej pomiędzy gminą Gryfino, a gminami, organizacjami społecznymi i innymi partnerami zagranicznymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE 

W związku z tym, iż uchwała Nr XLIII/354/94 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 17 lutego 1994 r. w sprawie określenia kierunków współpracy międzynarodowej pomiędzy gminą Gryfino a gminami, organizacjami społecznymi i innymi partnerami zagranicznymi nie zawierała jednolitej procedury zawierania umów w zakresie współpracy międzynarodowej należy podjąć nową uchwałę, która mimo określenia kierunków współpracy dodatkowo sprecyzuje tryb prowadzenia prac w tym zakresie. 

Przygotowała:
Angelika Szulc