Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/370/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004 r.w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVII/370/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004 r.
 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

Na podstawie Art.. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: w 2002 r. Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 :Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. Nr 110 poz.   1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953,Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.  Nr   poz. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

  1. Obszar Gminy Gryfino dzieli się na 3 (słownie : trzy) strefy podatkowe
  2. Przynależność poszczególnych obszarów Gminy Gryfino oraz wiosek do danej strefy podatkowej określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dla poszczególnych stref podatkowych ustala się stawki podatkowe zamieszczone w Załączniku Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/216/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia  stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Załącznik Nr 1
o Uchwały Nr  XXVII/370/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia  28 października 2004 r.

 

PODZIAŁ GMINY GRYFINO NA STREFY PODATKOWE

L.p. STREFA OBSZAR STREFY
1. I
  1. Obszar miejski wyznaczony ulicami Zygmunta Krasińskiego, Wojska Polskiego, Adama Asnyka, Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego i Grunwaldzką wraz z tymi ulicami.
  2. Ulice Miasta Gryfino: Adama Rapackiego, Sportowa, Bałtycka, Tadeusza Kościuszki, Kościelna, Niepodległości,1 Maja, Piastów, Energetyków, Słowiańska, Nadodrzańska, Garbarska i Targowa.
  3. Obszary na terenie Gminy Gryfino zajęte przez przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 osób.
2. II
  1. Pozostały teren  miejski
3. IIII
  1. Obszar wiejski Gminy Gryfino

 

Załącznik Nr 2
o Uchwały Nr  XXVII/370/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia  28 października 2004 r.

 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W GMINIE GRYFINO

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE STREFA PODATKOWA STAWKA PODATKOWA
1. Budynki mieszkalne lub ich części (za 1 m2 powierzchni użytkowej) cały obszar gminy 0,50 zł
2. Budynki gospodarcze oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte  na prowadzenie działalności gospodarczej (za 1m2 powierzchni użytkowej) I strefa
II strefa
III strefa 
16,50 zł
15,00 zł
14,50 zł 
3. Części budynków gospodarczych i mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej znajdujące się wyłącznie w piwnicach lub nie posiadające okien (od 1 m2 powierzchni użytkowej) I strefa
II strefa
III strefa
6,60 zł
6,00 zł
5,80 zł
4. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (za 1m2 powierzchni użytkowej) cały obszar gminy 7,80 zł
5. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (za 1m2 powierzchni użytkowej) cały obszar gminy 3,48 zł
6. Garaże (za 1 m2 powierzchni użytkowej) cały obszar gminy 5,50 zł
7. Budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (za 1 m2 powierzchni użytkowej) cały obszar gminy 2,00 zł
8. Budynki gospodarcze na terenach wiejskich  cały obszar wiejski 2,00 zł
9. Pozostałe budynki gospodarcze( za 1m2)    cały obszar miejski 5,30 zł
10. Grunty zajęte na prowadzenie  działalności gospodarczej (za 1 m2) I strefa
II strefa
III strefa
0,64 zł
0,55 zł
0,50 zł
11. Grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (za 1 m2) cały obszar gminy 0,11 zł
12. Grunty pozostałe (za 1 m2) I strefa
II strefa
III  strefa
0,18 zł
0,14 zł
0,12 zł
13. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne (za 1ha) cały obszar gminy 3,35 zł
14. Grunty związane z prowadzeniem składowisk odpadów komunalnych oraz związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (za 1m2) cały obszar gminy 0,10 zł
15.  Budowle związane z działalnością gospodarczą cały obszar gminy 2,0%
16. Budowle związane z prowadzeniem składowisk odpadów komunalnych oraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków cały obszar gminy 0,5%