Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/372/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVII/372/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  28 października 2004 r.
 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych    w Gminie Gryfino.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity : Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: w 2002 r. Dz.U. Nr 200 poz. 1683; w 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291), Obwieszczenia Ministra Finansów z 26 dnia października 2004 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek  kwotowych w podatkach   i opłatach lokalnych  w sr.  w spw sprawie w (M.P. Nr   poz.. ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. (M.P. Nr  43 poz. 753 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środka transportowego w wysokości:

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej :
  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   400 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 720 zł
  3. powyżej 9 ton do 12 ton  760 zł
 2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 3.  Od ciągników siodłowych, balastowych przystosowane do używania łącznie    z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 410 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 720 zł
  3. powyżej 9 ton do 12 ton 900 zł
 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego , o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 5. Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: 310 zł
 6. Od przyczepy lub naczepy , o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy   o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości określonej w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 7. Od autobusu oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób:
  1. do 30 miejsc do siedzenia włącznie: 540 zł
  2. od 31 miejsc do 40 miejsc do siedzenia włącznie:   630 zł
  3. powyżej 40 miejsc do siedzenia:   900 zł

§ 2 . Traci moc Uchwała Nr XV/217/03 z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz       

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 ust. 2 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)   
nie mniej niż    mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2

Dwie osie

12 13   142,05
13 14 142,05 392,64
14 15 392,64 553,15
15      553,15 1.251,81

Trzy osie

12 17  142,05 247,13
17 19 247,13  506,96
19 21  506,96   658,24
21 23 658,24 1.013,92
23 25 1.013,92 1.576,31
25     1.013,92 1.576,31

Cztery osie i więcej

12 25  658,24  667,48
25 27  667,48 1.041,63
27 29 1.041,63 1.653,68
29 31 1.653,68 2.452,80
31    1.653,68 2.452,80

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

STAWKI  PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 UST. 4  UCHWAŁY 

Liczba osi i dopuszczalna  masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż   mniej niż    Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Dwie osie 

12 18 0 38,11 
18 25 265,61 480,40
25  31 560,08  919,23
31   1.412,33 1.937,76

Trzy osie

12 40 1.246,03 1.722,97
40    1.722,97 2.548,65

ZAŁĄCZNIK nr 3

 

STAWKI  PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W § 1 ust. 6 UCHWAŁY

 Liczba osi i dopuszczalna  masa całkowita zespołu pojazdów:  naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 
nie mniej niż mniej niż  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  inne systemy zawieszenia osi jezdnych 
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 0  25,41
18 25 177,84 319,88
25    319,88 561,24
Dwie osie
12 28 210,18 309,49
28 33  613,20 849,94
33 38   849,94 1.291,07
38    1.149,03 1.699,87

Trzy osie

12 38 676,72  942,32
38      942,32  1.280,68