Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/382/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004 r.w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wełtyń.

UCHWAŁA NR XXVII/382/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004 r.
 

w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wełtyń.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne w drodze wykupu  od właścicieli, nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 405/5 o powierzchni 0,1981 ha, położonej w obrębie Wełtyń, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod ulice lokalne i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e

Anna i Józef Lewandowscy są właścicielami nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 405/5 o powierzchni 0,1981 ha, położonej w obrębie Wełtyń.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka przeznaczona jest w części pod ulice dojazdowe,  (symbole KUD.22 i KUl.08), a w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami.
W związku z tym, że lokalizacja zabudowy mieszkaniowej na tej działce związana jest z koniecznością scalenia z terenami sąsiednimi oraz w związku z faktem, że znaczna część działki będzie przeznaczona pod obsługę komunikacyjną - właściciel działki wystąpił do Gminy z propozycją jej sprzedaży.
Mając na uwadze zapisy planu zagospodarowania przestrzennego nabycie przedmiotowego gruntu przez Gminę jest uzasadnione. 

Sporządziła:
K.Lamperska