Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/384/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVII/384/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE  
z dnia 28 października 2004 r.
 

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 41/  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/153/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino wprowadza się następujące zmiany:

  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    "Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLIV/529/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. z późniejszą zmianą, obejmującej tereny położone w obrębach: Parsówek, Drzenin i Sobieradz, oznaczone na załączniku graficznym stanowiącym integralną część uchwały.";
  2. załącznikowi graficznemu nadaje się kształt określony w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Uzasadnienie

W dniu 10 lipca 2003r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę Nr X/153/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino. Przedmiotem zmiany Studium jest przeznaczenie obszaru w obrębie Parsówek na funkcję: teren elektrowni wiatrowych. Zakres opracowania został określony na załączniku graficznym do uchwały.  Projekt zmiany uchwały Nr X/153/03 został sporządzony w związku z koniecznością rozszerzenia przyjętego zakresu opracowania Studium o obszary położone w obrębach Sobiemyśl i Dołgie. Na wymienionych obszarach jest prawdopodobne wystąpienie skutków lokalizacji elektrowni wiatrowej, zatem istnieje uzasadniona potrzeba zmiany granic opracowania w celu wprowadzenia, na powiększonym terenie, ustaleń zapewniających ochronę interesów osób władających tymi terenami.

Sporządziła:
Joanna Ekiert