Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/371/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVII/371/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004 r.
 

w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity :Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, ze zmianami: z 1994 r. Dz.U. Nr 1 poz. 3 , z 1996 r. Nr 91 poz. 409; z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81 poz. 875; z 2002 r. Nr 200 poz. 1680 oraz z 2003 r.: 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568 ), Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. (M.P. Nr 43 poz. 765 ).uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 29 zł za 1 q.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/218/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz