Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/373/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego poboru.

UCHWAŁA NR XXVII/373/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004 r.
 

w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego poboru.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami w 2002 r. Nr 200 poz. 1683; w 2003 r. Nr 96 poz. 874 Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psa przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Gryfino w wysokości 26,00 zł od jednego psa.

§ 2. Podatek płatny jest w dwóch równych ratach, w następujących terminach:

  • I rata - do 31 marca
  • II rata - do 30 lipca

§ 3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub ustał w ciągu roku podatkowego podatek pobiera się w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie okresowi posiadania psa poczynając od miesiąca , w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 4. Podatek od posiadania psa jest płatny w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub na rachunek bankowy Urzędu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/220/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego poboru.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz