Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/374/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.

UCHWAŁA NR XXVII/374/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  28 października 2004 r.
 

 w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej  oraz zasad jej ustalania i poboru.

Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84; ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 r.Nr 96 poz. 874,  Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych uchwala się, co następuje:

§ 1 Określa się następujące okręgi podatkowe zwane dalej „okręgami”  dla potrzeb zastosowania stawek opłaty targowej w Gminie Gryfino:

 1. I Okręg - Targowisko Miejskie w Gryfinie,
 2. II Okręg- Obszar Miasta Gryfino, z wyłączeniem Targowiska Miejskiego,
 3. III Okręg - Obszar Gminy Gryfino z wyłączeniem Miasta Gryfino,

§ 2 Ustala się  dzienną stawkę opłaty targowej na obszarze Gminy Gryfino      w wysokości:

L.p. Treść Okręg I Okręg II Okręg III
1. Przy sprzedaży artykułów spożywczych z samochodu, platformy lub przyczepy – za każdy pojazd 8,00 12,00 10,00
2. Przy sprzedaży artykułów pozostałych z samochodu, platformy lub przyczepy – za każdy pojazd 10,00 15,00 12,00
3. Przy sprzedaży obnośnej w małych ilościach tj. z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, wózka, roweru – za osobę     
dla indywidualnych producentów sprzedających artykuły spożywcze 3,00 5,00  3,50 
dla sprzedających  jagody lub grzyby oraz sadzonki kwiatów  i warzyw 4,50 7,00 5,50 
dla sprzedających artykuły używane o małej wartości- do 100 zł 5,00 8,00  3,00 
dla sprzedających wyroby artystyczne wykonywane na miejscu 3,00  5,00  3,50 
dla sprzedających znicze oraz kwiaty  3,90  5,20  4,00 
dla sprzedających choinki oraz ozdoby bożonarodzeniowe  11,00  16,00  12,00 
dla pozostałych, w tym świadczących usługi gastronomiczne 8,00  10,00 8,00 
4. Przy sprzedaży artykułów spożywczych z wozu konnego – za wóz 6,00 9,00  7,00
5. Przy sprzedaży pozostałych artykułów z wozu konnego – za wóz 9,00 11,00 10,00
6. Przy sprzedaży zwierząt domowych – od sztuki wystawionego do sprzedaży zwierzęcia 4,50 8,00 6,50
7. Za sprzedaż z namiotów – za namiot:    
kwiatów i artykułów ogrodniczych 7,00 10,00  8,00 
artykułów spożywczych 6,50 9,00  7,00 
wyrobów gastronomicznych i napojów 10,00 15,00 10,00 
pozostałych artykułów 15,00 20,00  16,50 
za zajętą powierzchnię przed namiotami 3,00 5,00  4,00
8. W pozostałych przypadkach – za osobę 10,00 12,00 11,00

§ 3.

 1. W przypadku prowadzenia sprzedaży, do której stosuje się różne stawki wymienione w § 2 wnosi się jedną opłatę.
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1 stanowi maksymalną stawkę, do której ma zastosowanie opodatkowanie zobowiązanego.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się jedynie w przypadku prowadzenia sprzedaży w tym samym okręgu.
 4. Jeżeli sprzedaż odbywa się w różnych okręgach stawki opłaty targowej stosuje się osobno dla poszczególnych okręgów.

§ 4. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

§ 5. 

 1. Upoważnia się Straż Miejską w Gryfinie do kontrolowania miejsc ,w których prowadzona jest sprzedaż.
 2. Straż Miejska w ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 ma prawo żądać dowodu wpłaty opłaty targowej na rzecz Gminy Gryfino lub pokwitowania od inkasenta.
 3. W przypadku stwierdzenia braku dowodu wpłaty lub pokwitowania od inkasenta Straż Miejska ma prawo pobrać od sprzedającego opłatę targową zgodnie ze stawką obowiązującą w danym okręgu.
 4. Dowodem wpłaty dokonanej w sposób określony w ust. 3 jest pokwitowanie wydane przez Strażnika Straży Miejskiej w Gryfinie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XV/219/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej  oraz zasad jej ustalania i poboru.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz