Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/369/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XXVII/369/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004r.
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 2.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 2.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 2.000
4810 Rezerwy 2.000
OGÓŁEM 2.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000
75406   Straż Graniczna 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
OGÓŁEM  2.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

Środki przeznacza się na zakup paliwa na rzecz Straży Granicznej w Gryfinie. Funkcjonariusze - strażnicy wielokrotnie wykonują zadania związane z zapewnieniem porządku publicznego na rzecz miasta i gminy Gryfino – wspólne patrole z policją i strażą miejską, zabezpieczenie imprez masowych, koncertów, itp.
Zgodnie z art. 7 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym do zadań gminy należą sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Sporządziła:
Jolanta Staruk