Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/383/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004r. w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVII/383/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004 r. 
 

w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia  7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106,  poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615,  z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690, Nr 173, poz. 1808) w związku z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz.U  z 1993 r. Nr 74 poz. 350, z 1997 r. Nr 51 poz. 326, z 1998 r. Nr 98 poz. 613, z 2000 r.  Nr 92 poz. 1016) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Wysokość opłat za posiłki dla uczniów i dzieci przedszkolnych  w stołówkach szkolnych lub przedszkolnych równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
 2. Dzienny koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie ustalany jest przez poszczególnych dyrektorów szkół i przedszkoli w porozumieniu z Zakładem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gryfinie i wynosi odpowiednio:
  1. 4,00 zł, w tym 30% za śniadanie, 50% za obiad i 20% za podwieczorek  w Przedszkolu Nr 1, w Przedszkolu Nr 2, w Przedszkolu Nr 3, w Przedszkolu Nr 4 oraz w Przedszkolu Nr 5,
  2. 2,00 zł za gorący posiłek w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy i Szkole Podstawowej w Żabnicy,
  3. 2,90 zł za obiad w Szkole Podstawowej w Gardnie,
  4. 2,90 zł za obiad w Szkole Podstawowej Nr 1, w Szkole Podstawowej  Nr 2 oraz w Szkole Podstawowej Nr 4,
  5. 3,50 zł za obiad w Gimnazjum w Gryfinie.

§ 2.

 1. Za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych lub przedszkolnych dla pracowników gminnych placówek oświatowych wysokość opłaty równa jest kwocie 200% kosztu, o którym mowa w § 1 ust. 2.
 2. Za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych lub przedszkolnych dla emerytów i rencistów z gminnych placówek oświatowych wysokość opłaty równa jest kwocie 200% kosztu, o którym mowa w § 1 ust. 2 plus podatek VAT.

§ 3. Za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych lub przedszkolnych:

 • dla członków rodzin pracowników gminnych placówek oświatowych,
 • dla potrzeb organu prowadzącego, na pisemne zlecenie,
 • dla pozostałych osób w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą dyrektora danej placówki.

wysokość opłaty równa jest kwocie 250% kosztu, o którym mowa w § 1 ust. 2 plus podatek VAT.

§ 4. Wysokość wszystkich opłat, o których mowa w niniejszej uchwale zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy, zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

 • kwotę 5 groszy i powyżej zaokrągla się w górę,
 • kwotę poniżej 5 groszy zaokrągla się w dół.

§ 5. Opłaty za posiłki winny wpłynąć na konto szkoły lub przedszkola do dnia  15 każdego miesiąca za dany miesiąc.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 205/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach prowadzonych przez szkoły i przedszkola.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2004 roku - z zastrzeżeniem, iż stawki, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-5 obowiązują od dnia 1 stycznia 2005 roku,  a do tego terminu stosuje się stawki dotychczasowe.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Zmiana dotychczas obowiązujących regulacji dotyczących opłat za posiłki przygotowywane w stołówkach gminnych placówek oświatowych wynika z następujących przesłanek:

 1. Zasady opłat zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty ustala rada gminy, a dotychczasowe stawki ustalane były w trybie Zarządzenia Burmistrza.
 2. Biorąc pod uwagę zmiany cen żywności i konieczność zapewnienia odpowiednich norm żywieniowych dyrektorzy przedszkoli zawnioskowali 
  o zmianę aktualnie obowiązujących stawek żywieniowych. Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów, to dyrektorzy uprawnieni są do ustalania wysokości tychże stawek. Wniosek dyrektorów został pozytywnie zaopiniowany przez Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który posiada w swojej strukturze zasoby kadrowe do kontroli spraw związanych z żywieniem zbiorowym w placówkach oświatowych.
 3. Wprowadzono zasadę, iż wysokość opłat za posiłki wydawane dla pracowników, członków rodzin pracowników oraz dla emerytów i rencistów z gminnych placówek oświatowych, a także dla potrzeb organu prowadzącego i w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla pozostałych osób została jest ustalona nie kwotowo lecz procentowo w stosunku do opłat za posiłki dla dzieci.
 4. Niniejsza uchwała ws. opłat za posiłki jest spójna z przyjętą w dniu 30 września 2004 roku uchwałą dotyczącą opłat za świadczenia przedszkoli, w szczególności w odniesieniu do terminów płatności.

Nowa uchwała nie powoduje zwiększenia kosztów gminy, gdyż opłaty za posiłki wnoszone są przez rodziców dzieci oraz inne osoby.
Projekt uchwały powstał w wyniku wspólnych uzgodnień Wydziału Edukacji  i Spraw Społecznych, Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz dyrektorów wszystkich przedszkoli i szkół gminnych. Projekt został także pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Sporządził:
Piotr Romanicz