Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/379/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia kierunków współpracy oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Sambor (Ukraina)

UCHWAŁA NR XXVII/379/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004 r.
 

w sprawie określenia kierunków współpracy oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  do zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Sambor (Ukraina) 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Gryfino a Miastem Sambor (Ukraina, Rejon Samborski, Województwo Lwowskie). 

§ 2. Współpraca partnerska obejmować będzie dziedziny gospodarki, kultury, oświaty, sportu i turystyki. 

§ 3. Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Gryfino a Miastem Sambor podlega ratyfikacji przez Radę Miejską w Gryfinie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Doceniając dotychczasowe korzyści i doświadczenia wynikające ze współpracy międzynarodowej oraz mając świadomość, że współpraca ta owocuje wymianą doświadczeń, zbliżeniem kultur i sprzyja rozwojowi gospodarczemu Gminy Gryfino zasadnym jest, aby rozszerzać dotychczasowe kontakty o formy partnerskie z innymi gminami, organizacjami społecznymi i innymi partnerami zagranicznymi.  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Gryfino a Miastem Sambor (Ukraina, Rejon Samborski, Województwo Lwowskie) określałaby współpracę w dziedzinach gospodarki, kultury, oświaty, sportu i turystyki. Mimo braku sformalizowanych ram współpracy z Miastem Sambor podjęte zostały już działania w zakresie wymiany wakacyjnej dzieci i młodzieży. W bieżącym roku, w dniach od 6 do 19 lipca, wspólnie z gryfińskimi dziećmi odpoczywało w Gryfinie 15 dzieci  z Sambora. Inicjatywa ta spowodowała, iż podjęto starania mające na celu nawiązanie współpracy partnerskiej z Gminą Gryfino

Przygotowała:
Angelika Szulc