Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/380/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej"

UCHWAŁA NR XXVII/380/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004 r. 
 

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie  w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej"

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 września  2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej" wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 3 otrzymuje brzmienie:
    " § 3. W Stowarzyszeniu Gminę Gryfino reprezentować będą:
    1. Przedstawiciel - Ireneusz Sochaj
    2. Zastępca przedstawiciela - Beata Kryszkowska

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30 września 2004 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVI/351/04 w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej" bez imiennego wskazania reprezentanta oraz jego zastępcy w Stowarzyszeniu. 
Na sesji Rady Miejskiej należy wskazać imiennie przedstawiciela i zastępcę przedstawiciela Gminy Gryfino w Samorządowym Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej.

Przygotowała:
Angelika Szulc