Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/376/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

UCHWAŁA NR XXVII/376/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004 r.
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

Na podstawie Art.. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami: z 1997 r. - Dz.U. Nr 160 poz. 1083; z 1998 r. , Nr 106 poz. 668; z 1999 r. - Dz.U. Nr 11 poz. 95, z 2000 r. - Dz.U.Nr 94 poz. 1037, Nr 116 poz. 1216, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1315; z 2001 r. - Dz.U. Nr 16 poz. 166, Nr 39 poz. 459, Nr 42 poz. 475, Nr 110 poz. 1189, Nr 125 poz. 1368, Nr 130 poz. 1452; z 2002 r.: Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387; z 2003 r.: Nr 130 poz. 1188, Nr 137 poz. 1302, Nr 170 poz. 1660, Nr 228 poz. 2255, Nr 228 poz. 2256,; z 2004: Nr 29 poz. 257, Nr 64 poz. 593, Nr 68 poz. 623, Nr 91 poz. 868, Nr 93 poz. 894, Nr 116 poz. 1205, Nr 122 poz. 1288, Nr 123 poz. 1291, Nr 146 poz. 1546, Nr 162 poz. 1692, Nr 173 poz. 1808, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: w 2002 r. Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 :Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U z 1993 roku Nr 94 poz. 431, ze zmianami:z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81 poz. 875; z 2002 r. Nr 200 poz. 1680; z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682, ze zmianami: z 2002 r. Nr 216 poz. 1826). uchwala się, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 2 w pkt. 1 dodaje się po nazwie sołectwa "Nowe Czarnowo" nazwę sołectwa "Parsówek". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

W związku z Uchwałą Nr XX/279/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek konieczna jest zmiana Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino proponuje w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały dodać w pkt. 1 nazwę sołectwa "Parsówek" i określić prowizję od pobranych oraz odprowadzonych podatków w wysokości 5,5%.

Sporządził 
Krystian Kosiński