Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/368/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

    

UCHWAŁA NR  XXVII/368/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004 r.
 

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i art. 17 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia  12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr Dz.U. Nr 99, poz. 1001) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2008, która stanowi  Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Za koordynację realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2008 odpowiedzialny jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Obowiązek opracowania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych nakłada na gminę ustawa o pomocy społecznej. Poprzednia wersja tej ustawy nazywała przedmiotowy dokument Strategią Integracji Społecznej. W część strategii, zgodnie z wolą ustawodawcy, wchodzą uchwalane corocznie Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stąd też zgodnie z uchwałą przyjętą w ub. roku w strategii znalazł się aktualny Program na rok 2004 oraz Pogram planowany na rok następny - 2005.
Strategia obejmuje swoim zakresem także m.in. Gminny Program Ochrony Zdrowia oraz zasady funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a ponadto precyzuje tryb przekazywania zadań związanych z profilaktyką ze struktur Urzędu Miasta i Gminy do struktur Ośrodka Pomocy Społecznej.

Sporządził:
Piotr Romanicz