Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/354/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVI/354/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 30 września 2004 r.
 

w sprawie zamiany nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / i art.14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870,Nr 92, poz. 880 / - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany gminnych nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek : 160/2 o pow. 0,0110 ha, 385/1 o pow. 0,0103 ha, 424/1 o pow. 0,0034 ha, położonych w obrębie Czepino, zajętych w trakcie przebudowy drogi krajowej nr 31, na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną numerem działki 173/1 o pow. 0,0552 ha, położoną w Gryfinie w obrębie nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz 

 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowych, szczegółowo opisanych w § 1 projektu uchwały.  W trakcie przebudowy drogi krajowej nr 31 grunty te zostały zajęte w większości pod zatoki autobusowe.  Przedmiotowe działki zostały geodezyjnie wydzielone po zakończeniu inwestycji, na zlecenie i koszt Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad -Oddziału w Szczecinie, która jest zarządcą drogi. Po formalnym przejęciu nieruchomości na Skarb Państwa zostaną one oddane tej jednostce w trwały zarząd. Na wniosek Gminy Gryfino od roku 2002 prowadzone jest postępowanie  w sprawie przejęcia do zasobów komunalnych od Skarbu Państwa, terenu położonego w Gryfinie w obrębie nr 3, stanowiącego część działki nr 173, będącej ulicą Bol. Chrobrego, przylegającego do działki nr 212 (Plac Barnima), która jest własnością Gminy. 
W wyniku wspólnych uzgodnień z GDDKiA, na zlecenie i koszt Gminy, z działki nr 173 wydzielona została działka nr 173/1 o pow. 0,0552 ha, która obecnie jest częścią składową Placu Barnima. Decyzją Starosty Gryfińskiego nr GN.HD.IV.7014-1/130/134/2004 z dnia 17.05.2004 r. został wygaszony trwały zarząd tą nieruchomością przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Szczecinie.
W związku z powyższym możliwe jest przejęcie nieruchomości do zasobów Gminy na zasadzie zamiany.

Sporzadziła:
K.Lamperska