Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/334/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXIV/334/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 29 lipca 2004r.
 

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz § 12, pkt 17 Statutu Gminy Gryfino stanowiącego załącznik Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 47, poz. 803) uchwala się co następuje:

§ 1. Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie:

Pomoc społeczna w realizacji swoich zadań, dziś znajduje się miedzy modelem klientystycznym, a partycypacyjnym. 
Szczególnie widoczne to jest w środowiskowej pomocy społecznej, w której przeważa pomoc pasywna i nieskuteczna w przezwyciężeniu polskiej biedy i innych problemów socjalnych.
Ten stan rzeczy należy zmieniać poprzez realizację zarówno inicjatyw obywatelskich jak i publicznych służb socjalnych, które mając warunki i środki winne skutecznie przełamywać ten model pomocy.
Zadania pomocy społecznej powinny być realizowane zgodnie z nowym paradygmatem socjalnym, który określa się jako odchodzenie od klientyzmu socjalnego na rzecz modelu pomocy społecznej opartego na integracji i partycypacji. Oznacza to w pracy socjalnej stworzenie warunków i wykorzystania takich instrumentów wsparcia m.in. jak: edukacja socjalna, rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz pomoc w zatrudnianiu.
Dotychczasowa pomoc społeczna, która najczęściej polegała na udzielaniu świadczeń pieniężnych nie była i nie jest w stanie rozwiązać problemów osób i rodzin we współczesnych warunkach gospodarczych i społecznych, którzy tej pomocy potrzebują. W strukturze organizacyjnej Ośrodka winne zostać stworzone mechanizmy oddzielenia zadań pomocy społecznej od nadzoru i realizacji, które stworzą możliwość oceny efektywności nie tylko ekonomicznej wykonywanych zadań ale i społecznej.
Potrzeba zmian w funkcjonowaniu instytucji i instrumentów polityki społecznej w gminie wynika z konieczności:

 1. usprawnienia funkcjonowania systemu opieki w gminie po zmianach zadań gminy wynikających z wejścia w życie nowej ustawy o pomocy społecznej z dniem 1 maja 2004 roku - gdzie nastąpiło przewartościowanie dotychczasowego spojrzenia, narzędzi i celów polityki społecznej w obszarze oddziaływania gminy w zakresie pomocy społecznej,
 2. obszerny katalog nowych zadań dla Ośrodka jako zadania obowiązkowe gminy wprowadziła całkowicie nowa (w przedmiocie materii, który reguluje i sytuuje jako zadania gminy) ustawa o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie z dniem 1 maja 2004r.,
 3. dostosowania struktury organizacyjnej Ośrodka w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2004 roku, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 4. ukierunkowania działań instytucji pomocy społecznej na rzecz zwiększenia aktywności w lokalnym środowisku osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,
 5. dostosowania instytucji i instrumentów pomocy do wymogów wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej w celu efektywnego włączenia się w realizację Strategii Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz możliwości wykorzystania funduszy z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 6. wykorzystania nowych możliwości stworzonych przez technologie teleinformacyjne w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
 7. szerszego włączenia partnerów społecznych do działań na rzecz pomocy społecznej i poprawy skuteczności tych działań.

Realizacja zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka uwzględnia następujące przesłanki:

 1. pomoc społeczna wpisana w ramy przyjętej przez Radę Miasta Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych powinna zapewniać realizację w jak najszerszym zakresie zadań zapisanych w ustawie o pomocy społecznej;
 2. polityka społeczna powinna opierać się na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot;
 3. samorząd gminy gwarantuje sprawność polityki społecznej, w tym skoordynowanie działalności służb społecznych szczebla gminnego;
 4. budowanie przyjaznego środowiska prawnego i społecznego dla organizacji pozarządowych.

Dlaczego jeszcze zmiany ?

 1. konkurencja organizacyjna - na rynku usług pomocy społecznej dojdzie do konkurencji między różnymi formami organizacji pomocy społecznej, Ośrodek musi być przygotowany poprzez zmiany organizacyjne umożliwiające podniesienie jakości usług przy niezmienionych lub niewiele wyższych kosztach tych usług, wprowadzenie nowych usług gwarantujących efektywniejsze wykorzystanie ograniczonych środków finansowych;
 2. zmiana filozofii działania Ośrodka na rynku usług pomocy społecznej;
 3. zmiana systemu zarządzania Ośrodkiem jako czynnik konkurencyjności;
 4. obecny system organizacyjny i struktura Ośrodka nie spełniają wymogów formalno-prawnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych w obszarze pomocy społecznej;
 5. instytucja, a w szczególności instytucja w zakresie usług pomocy społecznej musi być tak zorganizowana, żeby być " w pobliżu spraw ", które wymagają jej działania;
 6. poprzez zmianę organizacji musi nastąpić wykształcenie w instytucji zdolności adaptacji do zmieniających się zewnętrznych warunków jej działania;

Ośrodek poradzi sobie z realizacją zadań tylko wtedy, jeżeli potrafi sprawnie pokierować własnymi zmianami. Jeżeli instytucja kieruje się zmianami to oznacza, że odwołuje się ona do optymalizacji swoich warunków działania i funkcjonowania w stosunku do otoczenia zewnętrznego, które oczekuje określonych, wymiernych i skutecznych działań na swoją rzecz.
Natomiast o działalności dobrze zorganizowanej można mówić wtedy, kiedy jest ona wsparta konieczną oraz wystarczającą liczbą procedur i norm, a także jeżeli jest w stanie doprowadzić do:

 1. wyraźnej identyfikacji działalności poprzez wymierne efekty;
 2. podziału rodzajów działalności na określone operacje przypisane określonej grupie pracowników;
 3. podziału operacji na poszczególne zadania.

Ten zakres rozgraniczenia i zdefiniowania musi być rozumiany i akceptowany przez kadrę zarządzającą, która będzie tak pojętą działalność organizować i wdrażać.
Przyjęte normy i procedury pozwalają bowiem odpowiadać w sposób standardowy na następujące pytania:

 • co robić ?
 • kto to powinien robić ?
 • jakie informacje są niezbędne, aby to zrobić ?
 • jakie metody zbierania informacji należy zastosować ?
 • jakie są oczekiwane rezultaty ?
 • jakie są niezbędne środki finansowe ?
 • jakie kryteria - wskaźniki oceny rezultatów powinny być zastosowane ?

Dlatego dziś problem nie polega na tym, czy należy zmieniać zasady działania i organizację Ośrodka, lecz w jaki sposób się zmieniać wobec zmieniającej się rzeczywistości.

Opracował: 
mgr Zbigniew Krakowiak

 

S T A T U T
O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J
W G R Y F I N I E

 

Rozdział I
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zwany dalej Ośrodkiem działa w szczególności na podstawie:
  1. uchwały Nr XII/93/90 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 
   26 kwietnia 1990r. w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003r., Nr 228, poz.2255 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
  5. ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),
  6. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm. ),
  7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 
  8. niniejszego statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 2

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje politykę społeczną gminy Gryfino mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, zgodnie z ustawa o pomocy społecznej i podjętymi w tym zakresie uchwałami i zarządzeniami organów Gminy.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej przez organy administracji rządowej lub samorządowej.
 3. Formą organizacyjno-prawną funkcjonowania Ośrodka jest jednostka budżetowa gminy Gryfino podporządkowana funkcjonalnie organom Gminy.
 4. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3

Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Gryfino.

§ 4

Ośrodek ma siedzibę w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej 12

§ 5

Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6

Ośrodek używa pieczęci nagłówkowej według poniższego wzoru:
" Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel./fax: 416-25-27, 416-25-08"

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA OŚRODKA.

§ 7

 1. Głównym celem pomocy społecznej w szczególności jest:
  1. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  2. zapobieganie powstawaniu trudnych życiowych sytuacji, których rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
  3. doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 2. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
 3. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć umacnianiu rodziny.

§ 8

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostka organizacyjną gminy Gryfino, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej.
 2. Do zadań Ośrodka m.in. należy w szczególności:
  1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie Gryfino, w tym rozbudowa niezbędnej struktury organizacyjnej,
  2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawa zasiłków,
  3. projektowanie budżetu w zakresie zadań ustawowych i statutowych Ośrodka,
  4. właściwa organizacja pracy dla jak najbardziej efektywnej realizacji zadań oraz racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi,
  5. wspomaganie osób i rodzin w osiąganiu aktywności społecznej i możliwie pełnej samodzielności ekonomicznej.
  6. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
  7. praca socjalna w jej różnych formach, która kieruje wielostronną, złożoną wymianą między ludźmi a ich środowiskami, skupia się na rozwiązywaniu problemu i zmianie oraz zapobiega dysfunkcjom a jej misją jest uzdalnianie wszystkich ludzi do rozwoju w pełni ich możliwości,
  8. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
  9. Udzielanie informacji w zakresie przysługujących uprawnień i możliwości uzyskania pomocy z Ośrodka,
  10. Zapewnienie szkolenia i doskonalenia kadr Ośrodka w Gryfinie.

§ 9

Ośrodek Pomocy Społecznej może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego zgodnie z ustawa o pomocy społecznej oraz innymi aktami prawnymi regulującymi działania w zakresie pomocy społecznej.

§ 10

 1. Ośrodek realizuje również zadania: 
  1. Zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej.
  2. Własne Gminy z zakresu pomocy społecznej i inne zlecone Ośrodkowi zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej w Gryfinie
  3. Inne wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu na ten cel odpowiednich środków umożliwiających sprawną i skuteczną organizację pracy Ośrodka i pełną realizację przekazanych zadań 

§ 11

Ośrodek realizuje swoje zadania współpracując na zasadach partnerskich z Kościołem Katolickim oraz z innymi kościołami , związkami wyznaniowymi, instytucjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi, które w swoich statutowych celach i zadaniach zajmują się pomocą społeczną, ochroną poziomu życia osób i rodzin oraz innymi instytucjami, które wykonując swoje zadania mogą przyczynić się do rozwiązania problemu interesanta pomocy społecznej.

§ 12

 1. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
 2. Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
 3. Ośrodek obejmuje pomocą osoby, które zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o
  pomocy społecznej do takiej pomocy zostały zakwalifikowane.

Rozdział III
ORGANY OŚRODKA, JEGO ORGANIZACJA, PRACOWNICY

§ 13

 1. Ośrodkiem kieruje i zarządza Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Prawa i obowiązki pracodawcy w stosunku do Dyrektora Ośrodka wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 4. Dyrektor Ośrodka wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy do wszystkich pracowników Ośrodka. 
 5. Zatrudniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Dyrektor Ośrodka wykonuje obowiązki w ramach stosunku pracy, którego treść określają przepisy o pracownikach samorządowych w jednostkach organizacyjnych Gminy, a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami, przepisy kodeksu pracy.
 6. Dyrektor Ośrodka działa w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 7. Dyrektor wykonuje swoje zadania i kieruje Ośrodkiem przy pomocy  zastępcy Dyrektora.
 8. Dyrektor Ośrodka, z-ca dyrektora lub inni pracownicy podejmują decyzje w sprawach z zakresu zadań administracji publicznej na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej w Gryfinie.
 9. Dyrektor raz w roku zobowiązany jest złożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawić potrzeby i problemy w zakresie pomocy społecznej i innych zadań zleconych Ośrodkowi, w terminie ustalonym przez Radę Miejską.
 10. Bieżący nadzór nad działalnością Dyrektora Ośrodka pełni Burmistrz Miasta i Gminy jako zwierzchnik służbowy w zakresie praw i obowiązków Dyrektora Ośrodka.
 11. Zakres obowiązków i odpowiedzialności, a także warunki wynagradzania Dyrektora Ośrodka określa Burmistrz Miasta i Gminy.

§ 14

Powołanie Dyrektora Ośrodka na czas określony lub nieokreślony może nastąpić po przeprowadzeniu konkursu przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 15

 1. Ośrodek sprawuje funkcje monitorujące w sprawie, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej.
 2. Dyrektor Ośrodka może powierzyć wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej osobom  fizycznym i prawnym oraz organizacjom pozarządowym w zakresie i w sposób wynikający z ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów w uzgodnieniu z  właściwym wydziałem miasta i gminy.

§ 16

 1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
  1. Dział Organizacji, Planowania, Analiz i Statystyki - DA
  2. Sekcja Informatyczna i Administracji Danych - SI
  3. Sekcja Rehabilitacji i Profilaktyki Społecznej - RP
  4. Sekcja Funduszy Pomocowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi-FP
  5. Punkt Doradztwa, Konsultacji oraz Wsparcia Społecznego - DK
  6. Sekcja Ekonomiczno-Finansowa - EF
  7. Dział Pomocy Środowiskowej, w skład którego wchodzą Rejonowe Zespoły Pracowników Socjalnych - DS
  8. Sekcja Realizacji Świadczeń i Dokumentacji - RS
  9. Sekcja Dodatków Mieszkaniowych - DM
  10. Sekcja Świadczeń Rodzinnych - SR
  11. Sekcja Usług Opiekuńczych - UO
  12. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza - AG
 2. Strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia schemat organizacyjny, który stanowi  Załącznik nr 1 do Statutu.
 3. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres zadań  poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym zakres obowiązków i  odpowiedzialności oraz uprawnień dla poszczególnych stanowisk pracy ustala  Dyrektor Ośrodka w Regulaminie organizacyjnym Ośrodka.
 4. Regulamin organizacyjny ustalany jest w formie zarządzenia wewnętrznego Dyrektora  Ośrodka.
 5. Dyrektor Ośrodka stosownie do potrzeb może tworzyć inne komórki organizacyjne lub  stanowiska po uzgodnieniu z Burmistrzem.

§ 17

 1. W celu realizacji zadań Ośrodka Dyrektor może wydawać zarządzenia, regulaminy i  instrukcje regulujące wewnętrzną organizacje i tryb działania Ośrodka.
 2. Dyrektor Ośrodka w drodze odrębnych zarządzeń określa:
  • Regulamin organizacyjny;
  • Dokumentację przyjętych zasad rachunkowości;
  • Instrukcję kancelaryjną;
  • Regulamin pracy;
  • Regulamin zakładowego funduszy świadczeń socjalnych;
  • Jednolity rzeczowy wykaz akt;
  • Instrukcję inwentaryzacyjną;
  • Instrukcję kasową;
  • Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksiegowych;
  • Instrukcję BHP na stanowiskach pracy z komputerem; 
  • Instrukcję zasad sprawozdawczości;
  • Regulamin wynagradzania i premiowania;
  • Formę i zasady tworzenia pism wychodzących z Ośrodka;
  • Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Ośrodka;
  • Regulamin nagród indywidualnych;
  • Inne prawem przewidziane zasady mające na celu usprawnienie i przygotowanie Ośrodka do efektywnego wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 18

 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz administracji i obsługi, zgodnie z przyjętym stanem etatyzacyjnym.
 2. W miarę potrzeb z Ośrodkiem mogą współpracować specjaliści z różnych dziedzin związanych z jego działalnością i realizacją zadań statutowych.
 3. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Ośrodka.

§ 19

Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, których uprawnienia i obowiązki regulują również przepisy kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej oraz inne przepisy szczególne.

§ 20

Dyrektor i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawach wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w organizacyjnych jednostkach samorządu terytorialnego.

§ 21

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin wynagradzania.

Rozdział IV
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA.

§ 22

 1. Organ powołujący Ośrodek wyposaża go w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w akcie prawnym o jego utworzeniu.
 2. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności i skuteczności ich wykorzystania. 
 3. Majątek Ośrodka, jest własnością Gminy Gryfino. 
 4. Likwidacje wyposażenia będącego w użytkowaniu Ośrodka przeprowadza się na zasadach ogólnie obowiązujących, a decyzje o spisaniu ze stanu wyposażenia podejmuje dyrektor Ośrodka na wniosek Komisji Likwidacyjnej.

§ 23

 1. Na realizację zadań wynikających z obowiązujących przepisów Ośrodek otrzymuje  środki finansowe z Gminy w wysokości koniecznej do ich wykonania i terminach  zapewniających sprawną działalność Ośrodka.
 2. Na realizacje zadań zleconych środki finansowe zapewnia administracja rządowa.

§ 24

Finansowanie pomocy społecznej może być również realizowane z uzyskanych na rzecz Ośrodka:

 • Subwencji;
 • Dotacji;

§ 25

 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy do zadań własnych i zleconych sporządzony przez Dyrektora Ośrodka, a zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy. 
 2. W planach finansowych Ośrodka mogą być dokonywane w ciągu roku zmiany będące następstwem uchwał Rady Miejskiej lub zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 26

 1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki do wysokości zatwierdzonego rocznego planu finansowego Ośrodka. 
 2. Uzyskane dochody odprowadza na rachunek odpowiednich dochodów budżetu Państwa albo budżetu Gminy.
 3. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 27

Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowanych i innych zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego a w czasie ich nieobecności osób przez nich upoważnionych.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 28

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 29

Statut wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.