Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/332/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Daleszewo.

UCHWAŁA NR  XXIV/332/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lipca 2004r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Daleszewo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116 poz. 1203/ oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2000r.Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74, poz.676,Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19 poz.177, Nr 91, poz.870 i Nr 92, poz.880/  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość nie zabudowaną, oznaczoną numerem działki 362 o pow. 0,59 ha, położoną w obrębie Daleszewo, na cele rolne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Działka gminna nr 362, położona w obrębie Daleszewo, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny, którego ustalenia dotyczyły w/w działki przestał obowiązywać 31.12.2003r. 
W opracowaniu "Studium uwarunkowań..." dla obszaru w granicach którego położona jest działka nr 362, przewidziana jest kontynuacja funkcji rolniczej. Grunt sklasyfikowany jest jako ŁIV. Działka położona jest między gruntami stanowiącymi własność osoby fizycznej, która posiadane grunty wykorzystuje na cele rolne i jest zainteresowana nabyciem działki gminnej. 
W związku z powyższym, zasadne jest przygotowanie terenu do sprzedaży na cele rolne.

Sporządziła:
J. Woldańska