Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/339/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW "Laguna" przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

UCHWAŁA NR XXIV/339/04 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lipca 2004r.

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW "Laguna" przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit "i" ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zm. z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić poręczenia finansowego dla NORDEA Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino na budowę II etapu CW "Laguna" do kwoty 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

§ 2. 

  1. Poręczenie obejmuje zobowiązania Kredytobiorcy istniejące w chwili udzielenia poręczenia z tytułu wyżej wymienionego kredytu, jak i mogące powstać w przyszłości zobowiązania z tytułu odsetek, prowizji i innych kosztów, na wypadek gdyby Kredytobiorca nie wykonał swych zobowiązań.
  2. Poręczenie jest ważne:
    • do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion) w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r.,
    • do kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony) w okresie 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
    • do kwoty 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony) w okresie 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

§ 3. Zobowiązania z tytułu poręczenia zostaną wykonane po zawiadomieniu Miasta i Gminy Gryfino przez Bank o opóźnieniu w spłacie całości lub części kredytu, przez zapłatę sumy zadłużenia niezwłocznie lub w sposób i w terminach podanych przez Bank.

§ 4. Miasto i Gmina Gryfino poddaje się egzekucji zapłaty w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe do łącznej kwoty zadłużenia 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) w zakresie roszczeń Banku wynikających z poręczenia, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino z siedzibą przy ul. Sportowej 1 na podstawie Umowy kredytowej 21/G/99 z dnia 17.12.1999 r.

§ 5. Pokrycie ewentualnej spłaty nastąpi z dochodów własnych gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIII/315/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW "Laguna" przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Kredyt, o którego poręczeniu mówi Uchwała został zaciągnięty przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino w NORDEA Bank Polski S.A. w Szczecinie na sfinansowanie budowy II etapu CW "Laguna" w Gryfinie. 
Dokonane zostały ostateczne ustalenia (określone w projekcie niniejszej uchwały) ze Szczecińskim Oddziałem Nordea Bank Polska S.A. w zakresie poręczenia, w związku z tym zachodzi konieczność uchylenia Uchwały Nr XXIII/315/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW "Laguna" przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Sporządziła:
Jolanta Staruk