Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/310/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych w Gryfinie w obrębie nr 4.

UCHWAŁA NR XXIII/310/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 czerwca 2004 r.
 

w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych w Gryfinie w obrębie nr 4.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720  i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek: 47/2 o pow. 2543 m2, 47/1  o pow. 2766 m2, 33/4 o pow. 2514 m2, 33/3 o pow. 2931m2, 21/26 o pow. 1046 m2, położonych w Gryfinie w obrębie nr 4, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, będących obecnie we współużytkowaniu wieczystym Gminy .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb Państwa jest właścicielem gruntów, szczegółowo opisanych w § 1 uchwały, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, położonymi przy ul.A. Asnyka 1-7, M. Konopnickiej 2-8, M. Konopnickiej   2-8, 5-11, 13-27, Z. Krasińskiego 73-77.
Aktem notarialnym nr 2800/2004 z dnia 30.04.004r, na podstawie art. 81 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego " Polskie Koleje Państwowe Gmina Gryfino przejęła od PKP S.A. 44 lokale mieszkalne w wyżej wymienionych budynkach wraz z przynależnymi prawami tj. udziałami   w częściach wspólnych i urządzeniach budynków i w prawie użytkowania wieczystego gruntów, na których te budynki się znajdują. 
Na dzień dzisiejszy właścicielem gruntów jest Skarb Państwa - a Gmina wraz z właścicielami lokali mieszkalnych wykupionych od PKP S.A., jest współużytkownikiem wieczystym tych gruntów w udziale równym sumie udziałów przypadających na przejęte lokale.
W celu ujednolicenia formy władania gruntami zasadne jest przejęcie przez Gminę prawa ich własności. Posiadanie przez Gminę prawa własności gruntów znacznie ułatwi procedurę sprzedaży przejętych lokali na rzecz ich najemców.
W przypadku przejęcia przez Gminę własności gruntów wymienionych  w uchwale, istniejące obecnie użytkowanie wieczyste osób fizycznych związane z własnością lokali pozostanie, tyle tylko, że na gruncie Gminy  a nie Skarbu Państwa a użytkowanie wieczyste Gminy wygaśnie. 

Sporządziła:
K.Lamperska