Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/312/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności..

UCHWAŁA NR XXIII/312/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 22 czerwca 2004 roku
 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności.

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, ze zmianą Dz.U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa mogą być odpowiednio - umarzane w całości lub w części, jeżeli:

 1. Wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
 2. Nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;
 3. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne;
 4. Przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne lub ekonomiczne.

§ 2.

 1. Uchwałę stosuje się do następujących wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino:
  1. opłata za sprzedaż nieruchomości;
  2. opłata z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
  3. opłata adiacencka;
  4. opłata za korzystanie z mienia komunalnego niestanowiącego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
  5. opłata za usunięcie drzew lub krzewów;
  6. kara za usunięcie drzew lub krzewów;
  7. opłata za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
  8. opłata za zajęcie pasa drogowego oraz kary za ich jej nieuiszczanie;
  9. opłata za umieszczanie reklam, obiektów handlowych i usługowych w pasie drogowym oraz kary za jej nieuiszczanie;
  10. opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi;
  11. opłata drogowa;
  12. opłata za parkowanie pojazdów na drogach publicznych;
  13. opłata za składowanie odpadów na wysypiskach śmieci;
  14. opłata za żłobek;
  15. opłata za usługi opiekuńcze;
  16. opłata za świadczenia przedszkoli publicznych;
  17. opłata za świadczenia gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną i oświatową
  18. opłata za świadczenia gminnych ośrodków kultury fizycznej i rekreacji;
  19. opłata za korzystanie z gminnych urządzeń sportowych;
  20. opłata za korzystanie z gminnych targowisk;
  21. opłata za korzystanie z cmentarzy komunalnych;
  22. kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;
  23. grzywna za niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
  24. mandat karny;
  25. czynsz za najem komunalnych lokali użytkowych;
  26. czynsz za najem komunalnych lokali mieszkalnych;
  27. czynsz za dzierżawę gruntów gminnych;
  28. czynsz za dzierżawę innych nieruchomości i rzeczy ruchomych stanowiących własność Gminy Gryfino;
  29. opłata planistyczna.
 2. Wierzytelności, o których mowa w ust. 1 mogą być umarzane, rozkładane na raty lub odraczane na zasadach określonych w poniższej uchwale.

§ 3.

 1. Do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności wierzytelności wszystkich jednostek organizacyjnych gminy jest uprawniony Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do rozkładania na raty i odraczania terminu płatności, jeżeli kwota wierzytelności wraz z należnymi odsetkami nie przekracza równowartości w złotych 200 EURO.
 3. W przypadkach określonych w ust. 2 kierownicy jednostek organizacyjnych składają Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie miesięczne sprawozdanie z udzielonych ulg w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, w którym dana ulga została udzielona.
 4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3 powinny zawierać imię i nazwisko beneficjenta, jego adres zamieszkania, PESEL, NIP oraz informację za jaki okres została przyznana ulga oraz na jakich warunkach udzielono ulgi.

§ 4.

 1. Zasady i tryb umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania innych ulg w spłacie tych wierzytelności określa wyłącznie Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zasady i tryb umarzania wierzytelności, udzielania innych ulg w ich spłacie oraz zasady udzielania innej pomocy z tytułu opłat za komunalne lokale użytkowe określa wyłącznie Załącznik Nr 2.
 3. Zasady i tryb umarzania pozostałych wierzytelności, udzielania odroczeń terminów spłaty oraz rozkładania na raty tych wierzytelności określa wyłącznie Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5.

 1. Wszczęte przed dniem wejścia w życie uchwały postępowania o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności , o których mowa w § 1 prowadzi do końca organ , który wszczął postępowanie według przepisów dotychczasowych.
 2. Organ właściwy do umarzania wierzytelności głównej jest uprawniony również do umarzania odsetek oraz należności ubocznych.

§ 6.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg w spłacie udzielonych w trybie określonym w § 1 i § 2 oraz w załącznikach do niniejszej uchwały.
 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 składane są według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego -w terminie do dwóch miesięcy od zakończenia okresów sprawozdawczych.
 3. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się narastająco, od początku roku.

§ 7. Stosowanie niniejszej uchwały wobec przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną w rozumieniu Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. WE z 2002 roku Nr 235), Rozporządzenia Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.Urz. WE L83), Rozporządzenia Rady (WE) Nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 roku dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz.Urz. WE L142), Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz.Urz. WE L 10), Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. WE L 10) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123 poz. 1291 ) i odbywa się zgodnie z ich przepisami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXI/371/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XXIII/312/04 
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 czerwca 2004 roku

 

ZASADY I TRYB UMARZANIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UDZIELANIE INNYCH ULG W SPŁACIE TYCH NALEŻNOŚCI

§ 1. Niniejsze zasady określają w sposób wyłączny umarzanie zaległych opłat oraz udzielanie innych ulg w spłacie należności z tytułu używania komunalnych lokali mieszkalnych, zwanych dalej lokalami, należących do Gminy Gryfino.

§ 2.

 1.  1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
  1. dłużniku - należy przez to rozumieć:
   1. najemcę lokalu zadłużonego;
   2. osobę, która utraciła tytuł prawny do zajmowanego lokalu;
   3. osobę która zamieszkiwała i pozostała w lokalu opuszczonym przez najemcę lub pozostała w lokalu, w którego najem nie wstąpiła po śmierci najemcy;
   4. osobę, stale zamieszkującą w lokalu zobowiązaną solidarnie z najemcą do zapłaty czynszu oraz innych opłat niezależnych od właściciela.
  2. opłatach za lokale - należy przez to rozumieć:
   1. czynsz najmu określony w umowie najmu;
   2. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
   3. opłaty niezależne od właściciela określone w umowie najmu;
   4. odsetki za zwłokę w płatności należności , o których mowa w pkt. a-c.
 2. Umorzenie całości lub części wierzytelności, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności może obejmować:
  1. zaległość główną,
  2. odsetki,
  3. koszty dochodzenia roszczeń,
  4. pozostałe koszty wynikające z powstania zaległości.

§ 3. 

 1. 1. Zadłużenie wynikające z opłat za używanie lokalu mieszkalnego może być umorzone w przypadku, gdy:
  1. nastąpił zgon dłużnika, który w lokalu zamieszkiwał samotnie oraz nie posiadał majątku, z którego można by dochodzić należności, a lokal wrócił do dyspozycji Gminy Gryfino;
  2. rozwiązano umowę najmu za zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, a postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  3. nie można ustalić tożsamości dłużnika i jego miejsca pobytu;
  4. kwota zadłużenia jest mniejsza niż koszty upomnienia i powtarza się cyklicznie w niezmienionej wysokości przez okres co najmniej 6 miesięcy. Umorzenia za dany lokal dokonuje się raz w roku, na koniec roku kalendarzowego;
  5. dochód na jednego członka wieloosobowego gospodarstwa domowego nie przekracza 80% najniższej emerytury i 85% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym;
  6. zaistniała szczególna sytuacja losowa z przyczyn niezależnych od zamieszkujących w lokalu osób i których wystąpienia nie mogli przewidzieć, mająca istotny wpływ na sytuację materialną dłużnika;
  7. roszczenie o zapłatę opłat za lokal uległo przedawnieniu i windykacja z tego tytułu jest bezskuteczna;
  8. w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności;
  9. nastąpi zamiana lokalu z inicjatywy gminy na lokal mniejszy lub o niższym standardzie;
  10.  zawarto ugodę w sprawie zapłaty zaległych i bieżących należności - na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733 ze zmianami)
 2. Wierzytelności z tytułu opłat za lokale mogą zostać umorzone w wysokości całej kwoty należnych odsetek pod warunkiem zawieszającym jednorazowej wpłaty obejmującej 100% kwoty zadłużenia, przy jednoczesnym posiadaniu przez dłużnika tytułu prawnego do lokalu.
 3. Umorzenie, o którym mowa w ust.1 pkt. 5 i 6 może być dokonane tylko jeden raz w stosunku do tego samego dłużnika.
 4. W przypadku dłużnika zdolnego do pracy dodatkowym warunkiem uzyskania umorzenia na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 5 i 6 jest brak możliwości zatrudnienia w ramach prac na rzecz gminy, co potwierdza stosowną adnotacją na wniosku upoważniony pracownik GTBS.

§ 4.

 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkalny można rozłożyć maksymalnie do 24 miesięcznych rat.
 2. Jeżeli zadłużenie przekracza udokumentowane możliwości finansowe dłużnika co do spłaty zaległości w sposób, o którym mowa w ust. 1 Skarbnik Miasta i Gminy może określić część zadłużenia jako ostatnią ratę. Po terminowej spłacie poprzednich rat wraz z bieżącym czynszem Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta i Gminy może zastosować wobec tej części ponownie zapisy ust. 1.
 3. Wysokość raty nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia ustalanego przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia i publikowanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. W uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek dłużnika można odroczyć termin spłaty zaległości maksymalnie o 6 miesięcy.

§ 6. Od należności, której termin zapłaty odroczono, lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu terminu zapłaty.

§ 7. Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości w stosunku do osób, co do których złożono pozew o zapłatę lub o wydanie lokalu, nie stanowi samodzielnej podstawy do złożenia wniosku o zawieszenie tego postępowania.

§ 8. W przypadku braku wpłaty w terminie odroczonej należności, braku zapłaty dwóch kolejnych rat lub braku wpłaty należności w wysokości równowartości dwóch kolejnych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami za okres, o którym mowa w § 6.

§ 9. Zadłużenie może być umorzone:

 1. z inicjatywy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska po zasięgnięciu opinii Prezesa Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta i Gminy w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,7,8 i 10;
 2. z inicjatywy Skarbnika Miasta i Gminy w porozumieniu z Prezesem GTBS, Naczelnikami: Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w przypadku określonym w § 3 ust. 1 pkt. 9;
 3. na wniosek dłużnika w pozostałych przypadkach.

§ 10. Zgodę na spłatę zaległych należności za używanie lokalu mieszkalnego w sposób określony w § 4 i § 5 wyraża Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino po uzyskaniu opinii Skarbnika Miasta i Gminy oraz Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 11.

 1. W przypadkach, gdy umorzenie określone w § 3 ust. 1 pkt. 5 i 6 nie przekracza równowartości w złotych 2.500 EURO umorzenia dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino po pozytywnym zaopiniowaniu przez Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino oraz Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.
 2. Jeżeli kwota umorzenia przekracza równowartość w złotych 2.500 EURO Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przed wydaniem decyzji zwraca się do Komisji Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej o zaopiniowanie wniosku dłużnika.
 3. Negatywna opinia Komisji Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej nie powoduje odrzucenia wniosku dłużnika.

§ 12.

 1. Z udzielonej pomocy Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino sporządza kwartalne sprawozdania dotyczące udzielonych ulg i przedkłada je Komisji Budżetu, Finansów, Aktywności Gospodarczej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Gryfinie.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać następujące informacje:
  1. w przypadku umorzenia - nazwisko i imię dłużnika, adres jego zamieszkania, okres zadłużenia, kwota udzielonej ulgi , przyczyna umorzenia oraz data przyznania ulgi.
  2. w przypadku rozłożenia na raty - nazwisko i imię dłużnika, adres jego zamieszkania, okres zadłużenia, kwota rozłożona na raty, ilość rat, data pierwszej raty i ostatniej raty, data przyznania ulgi oraz stan realizacji przez dłużnika zobowiązania wynikającego z przyznanej ulgi.
  3. w przypadku odroczenia płatności - nazwisko i imię dłużnika, adres jego zamieszkania, okres zadłużenia, odroczona kwota płatności, data odroczonej płatności oraz data przyznania ulgi.

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/312/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 czerwca 2004 roku

 

ZASADY I TRYB UMARZANIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ UDZIELANIE INNYCH ULG W SPŁACIE TYCH NALEŻNOŚCI

§ 1. Niniejszy załącznik reguluje dopuszczalne przypadki:

 1. umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino z tytułu opłat za komunalne lokale użytkowe , zwane dalej lokalami;
 2. udzielania ulg w spłacie należności z tytułu opłat za lokale;
 3. udzielania innej pomocy osobom fizycznym, prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zwanym dalej dłużnikami;

§ 2. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:

 1. dłużniku - należy przez to rozumieć najemcę lub osobę, która utraciła tytuł prawny do zajmowanego komunalnego lokalu (bezumownego użytkownika), składającą wniosek o udzielenie pomocy;
 2. pomocy - należy przez to rozumieć pomoc udzielaną przez Gminę Gryfino na podstawie niniejszych zasad;
 3. opłatach za lokale - należy przez to rozumieć:
  1. czynsz najmu określony w umowie najmu lokalu;
  2. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
  3. opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu;
  4. odsetki za zwłokę w płatności należności , o których mowa w pkt. a-c.

§ 3.

 1. Pomoc obejmuje:
  1. odroczenie płatności;
  2. rozłożenie na raty należności;
  3. umorzenie części wierzytelności obejmującej kwotę wynikającą z opłat, o których mowa w § 2 pkt. 3;
  4. obniżenie wymiaru czynszu za najem lokalu.
 2. Umorzenie całości lub części wierzytelności, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłat za lokale może obejmować:
  1. zaległość główną,
  2. odsetki,
  3. koszty dochodzenia roszczeń,
  4. pozostałe koszty wynikające z powstania zaległości.
 3. Udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1 może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem:
  1. złożenia przez zainteresowany podmiot wniosku o udzielenie ulgi;
  2. sytuacji, kiedy zostanie wydane oświadczenie o udzieleniu pomocy, w trybie § 8 ust. 2.

§ 4. Wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino z tytułu opłat za lokale oraz kosztów postępowania przy dochodzeniu roszczeń mogą zostać umorzone w całości w przypadkach, gdy:

 1. nie można ustalić dłużnika;
 2. nastąpił zgon dłużnika, którego następcy prawni nie są zainteresowani przejęciem lokalu lub nie ma spadkobierców;
 3. rozwiązano umowę najmu, a lokal został zdany protokołem przejęcia wynajmującemu i postępowanie egzekucyjne nie dało rezultatów albo jest prawdopodobieństwo, iż w jego toku nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia;
 4. wierzytelności nie zaspokojono w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.

§ 5. Wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino z tytułu opłat za lokale mogą zostać umorzone w części w wysokości całej kwoty należnych odsetek - pod warunkiem zawieszającym dokonania:

 1. jednorazowej spłaty pozostałej kwoty zadłużenia lub
 2. płaty obejmującej 50% kwoty zadłużenia oraz spłaty pozostałej części zadłużenia wynikającej z należności głównej w maksymalnie 12 ratach.

§ 6.

 1. Pomoc, o której mowa w § 5 może zostać udzielona podmiotom, po spełnieniu łącznie warunków:
  1. wynajmują lokal od co najmniej 6 miesięcy i wypełniali w tym czasie obowiązki płatnicze co najmniej przez połowę tego okresu;
  2. nie korzystali z jakiejkolwiek pomocy udzielanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w okresie ostatnich trzech lat od dnia złożenia wniosku o pomoc;
  3. nie dotyczy podmiotów, z którymi zawarto umowy na warunkach preferencyjnych obejmujących stawkę podstawową po uzyskaniu lokalu w drodze bezprzetargowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dopuszcza się udzielenie pomocy, o której mowa w § 5 osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, wychowawczą - na cele nie związane z działalnością zarobkową, z zachowaniem warunków, o których mowa w ust. 1.

§ 7. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności, pod warunkami zawieszającymi, w oświadczeniu o umorzeniu należy określić:

 1. termin zapłaty pozostałej do uregulowania wierzytelności,
 2. wysokość pozostałej do uregulowania wierzytelności,
 3. w przypadku dokonywania jednorazowej wpłaty części wierzytelności, a pozostałej jej części rozkładania na raty - ich ilość, wysokość i daty dokonania wpłat poszczególnych rat, 
 4. klauzulę wskazującą, że w przypadku niedotrzymania przez dłużnika terminów spłaty wierzytelności, oświadczenie o umorzeniu uznaje się za nieważne z chwilą naruszenia przez dłużnika warunków, o których mowa w pkt. 1-3, a należna kwota natychmiast staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 8.

 1. Zgodę na udzielenie pomocy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyraża Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej, ze Skarbnikiem Miasta i Gminy oraz z Naczelnikiem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych lub kierownik jednostki organizacyjnej zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały.
 2. Zgodę na udzielenie pomocy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz w § 4 i § 5 wyraża:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej oraz Skarbnikiem Miasta i Gminy - gdy kwota pomocy nie przekracza równowartości w złotych 10.000 EURO;
  2. Jeżeli kwota pomocy przekracza równowartość w złotych 10.000 EURO - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej.

§ 9.

 1. W uzasadnionych przypadkach można:
  1. odroczyć termin zapłaty całości lub części należności,
  2. rozłożyć na raty płatność wynikającą z istniejącej wierzytelności, jednak nie więcej niż na 18 rat,
  3. obniżyć wymiar czynszu, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika i interes gminy.
 2. W przypadkach rozłożenia wierzytelności na raty:
  1. nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od złożenia oświadczenia o zastosowaniu ulgi do dnia upływu ustalonych terminów płatności,
  2. w oświadczeniu o rozłożeniu wierzytelności na raty wskazuje się:
   1. ilość i wysokość poszczególnych rat oraz wymagane daty ich wpłaty,
   2. klauzulę wskazującą, że w przypadku niedotrzymania przez dłużnika terminów spłaty którejkolwiek z rat, oświadczenie o udzieleniu ulgi uznaje się za nieważne z chwilą naruszenia przez dłużnika warunków, o których mowa w lit. a) należna kwota natychmiast staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 10. Odroczenie płatności lub obniżenie wymiaru czynszu może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu:

 1. w przypadku remontu bądź modernizacji lokalu uzgodnionego z wynajmującym,
 2. w przypadku prowadzenia działań inwestycyjnych przez strony trzecie, które to działania utrudniają lub uniemożliwiają dostęp do lokalu;
 3. w przypadku w pełni udokumentowanej, trudnej sytuacji ekonomicznej zainteresowanego podmiotu.

§ 11.

 1. Płatność może być odroczona maksymalnie na okres 12 miesięcy.
 2. Oświadczenie o odroczeniu płatności winno zawierać, co najmniej:
  1. wysokość kwoty podlegającej odroczeniu,
  2. termin, do którego zostaje odroczona płatność należności,
  3. klauzulę wskazującą, że w przypadku niedotrzymania przez dłużnika terminów spłaty wierzytelności, oświadczenie o udzieleniu ulgi uznaje się za nieważne z chwilą naruszenia przez dłużnika warunków, o których mowa w pkt. 1-2, a należna kwota natychmiast staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 12.

 1. Stawkę czynszu można obniżyć:
  1. o 20% - na czas trwania przesłanek, o których mowa w § 10 pkt. 1, jednak nie dłużej niż na 3 miesiące z zastrzeżeniem ust. 3,
  2. o 40% - w przypadkach określonych w § 10 pkt. 2 - na czas trwania przesłanek,
  3. o 50% - w przypadku określonym w § 10 pkt. 3 - nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy.
 2. O obniżenie wymiaru czynszu z przyczyn, o których mowa w § 10 pkt. 3, najemca może wystąpić po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, pod warunkiem dostarczenia wynajmującemu następujących dokumentów dotyczących jego sytuacji finansowej, obejmujących co najmniej:
  1. sprawozdanie finansowe (według wymagań przewidzianych w art. 45 ustawy o rachunkowości) firmy wraz z analizą przepływów środków finansowych,
  2. potwierdzone salda należności i zobowiązań podmiotu ubiegającego się o obniżenie wymiaru czynszu,
  3. kopie deklaracji podatkowych z wszystkich tytułów (VAT, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości itp.), składanych w okresie obejmującym 12 miesięcy przed datą wystąpienia z wnioskiem o obniżenie wymiaru czynszu wraz z potwierdzeniem jej złożenia we właściwym organie podatkowym,
  4. projektu programu naprawczego firmy,
  5. oświadczenie o sytuacji majątkowej i prawnej zainteresowanego podmiotu.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych przez zainteresowanego dokumentów, o których mowa w ust. 2.
 4. W przypadku podejmowania robót uzgodnionych z wynajmującym, bezpośrednio po podpisaniu umowy i przed rozpoczęciem działalności w lokalu dopuszcza się możliwość ustalenia przez okres do 3 miesięcy stawki czynszu w wysokości podstawowej.
 5. W przypadku zastrzeżeń, co do autentyczności złożonych dokumentów, o których mowa w ust. 2 wynajmujący ma prawo odmowy obniżenia czynszu.

§ 13. 

 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino kwartalnych sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy.
 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 przedkładane są za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w terminie 15 dni od zakończenia danego kwartału.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/312/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 22 czerwca 2004 roku

 

ZASADY I TRYB UMARZANIA POZOSTAŁYCH WIERZYTELNOŚCI NIE UREGULOWANYCH ZAŁĄCZNIKAMI NR 1 I 2, UDZIELANIA ODROCZEŃ TERMINÓW SPŁATY ORAZ ROZKŁADANIA NA RATY TYCH WIERZYTELNOŚCI 

§ 

 1. Niniejszy załącznik reguluje dopuszczalne przypadki:
  1. umarzania opłat będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1-24 i pkt. 27-29 niniejszej uchwały;
  2. udzielania ulg w spłacie należności z tytułu tych opłat;
  3. udzielania innej pomocy osobom fizycznym, prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zwanym dalej dłużnikami.

§ 2. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:

 1. dłużniku - należy przez to rozumieć podmiot, który złożył wniosek o udzielenie pomocy;
 2. pomocy - należy przez to rozumieć pomoc udzielaną przez Gminę Gryfino na podstawie niniejszych zasad;

§ 3.

 1. Pomoc obejmuje:
  1. odroczenie płatności;
  2. rozłożenie na raty należności;
  3. umorzenie części wierzytelności obejmującej kwotę wynikającą z opłat; 
  4. obniżenie wymiaru opłat.
 2. Umorzenie całości lub części wierzytelności, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłat może obejmować:
  1. zaległość główną,
  2. odsetki,
  3. koszty dochodzenia roszczeń,
  4. pozostałe koszty wynikające z powstania zaległości.
 3. Udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1 może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem:
  1. złożenia przez zainteresowany podmiot wniosku o udzielenie ulgi;
  2. sytuacji, kiedy zostanie wydane oświadczenie o udzieleniu pomocy, w trybie § 8 ust. 2.

§ 4. Wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino z tytułu opłat oraz kosztów postępowania przy dochodzeniu roszczeń mogą zostać umorzone w całości w przypadkach , gdy:

 1. nie można ustalić dłużnika;
 2. nastąpił zgon dłużnika, którego następcy prawni nie są zainteresowani przejęciem praw i obowiązków zmarłego lub nie ma spadkobierców;
 3. postępowanie egzekucyjne nie dało rezultatów albo istnieje prawdopodobieństwo, iż w jego toku nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia;
 4. wierzytelności nie zaspokojono w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.

§ 5. Wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino z tytułu opłat mogą zostać umorzone w części w wysokości całej kwoty należnych odsetek - pod warunkiem zawieszającym dokonania:

 1. jednorazowej spłaty pozostałej kwoty zadłużenia lub
 2. wpłaty obejmującej 50% kwoty zadłużenia oraz spłaty pozostałej części zadłużenia wynikającej z należności głównej w maksymalnie 12 ratach.

§ 6.

 1. Pomoc, o której mowa w § 5 może zostać udzielona podmiotom, po spełnieniu łącznie warunków:
  1. wypełniali w ostatnich 12 miesięcy obowiązki płatnicze co najmniej przez połowę tego okresu;
  2. nie korzystali z jakiejkolwiek pomocy udzielanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w okresie ostatnich trzech lat od dnia złożenia wniosku o pomoc.
 2. Dopuszcza się udzielenie pomocy, o której mowa w § 5 osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, wychowawczą - na cele nie związane z działalnością zarobkową, z zachowaniem warunków, o których mowa w ust. 1.

§ 7. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności, pod warunkami zawieszającymi, w oświadczeniu o umorzeniu należy określić:

 1. termin zapłaty pozostałej do uregulowania wierzytelności,
 2. wysokość pozostałej do uregulowania wierzytelności,
 3. w przypadku dokonywania jednorazowej wpłaty części wierzytelności, a pozostałej jej części rozkładania na raty - ich ilość, wysokość i daty dokonania wpłat poszczególnych rat, 
 4. klauzulę wskazującą, że w przypadku niedotrzymania przez dłużnika terminów spłaty wierzytelności, oświadczenie o umorzeniu uznaje się za nieważne z chwilą naruszenia przez dłużnika warunków, o których mowa w pkt. 1-3, a należna kwota natychmiast staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 8. 

 1. Zgodę na udzielenie pomocy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyraża Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej, ze Skarbnikiem Miasta i Gminy oraz z Naczelnikiem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych lub upoważniony kierownik jednostki organizacyjnej zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały.
 2. Zgodę na udzielenie pomocy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz w § 4 i § 5 wyraża:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej oraz Skarbnikiem Miasta i Gminy - gdy kwota pomocy nie przekracza równowartości w złotych 10.000 EURO;
  2. Jeżeli kwota pomocy przekracza równowartość w złotych 10.000 EURO - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej.

§ 9. 

 1. W uzasadnionych przypadkach można:
  1. odroczyć termin zapłaty całości lub części należności,
  2. rozłożyć na raty płatność wynikającą z istniejącej wierzytelności, jednak nie więcej niż na 15 rat,
  3. obniżyć wymiar opłaty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika i interes gminy.
 2. W przypadkach rozłożenia wierzytelności na raty:
  1. nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od złożenia wniosku o zastosowanie ulgi do dnia upływu ustalonych terminów płatności,
  2. w oświadczeniu o rozłożeniu wierzytelności na raty wskazuje się:
   1. ilość i wysokość poszczególnych rat oraz wymagane daty ich wpłaty,
   2. klauzulę wskazującą, że oświadczenie o udzieleniu ulgi uznaje się za nieważne z chwilą stwierdzenia braku zapłaty przez dłużnika dwóch kolejnych rat w wysokości i terminach ustalonych w oświadczeniu, a należna kwota natychmiast staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 10. Odroczenie płatności lub obniżenie wymiaru opłaty może nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu lub osoby:

 1. w przypadku w pełni udokumentowanej, trudnej sytuacji ekonomicznej zainteresowanego podmiotu lub osoby.
 2. w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej wnioskującego i jego rodziny 

§ 11.

 1. Płatność może być odroczona maksymalnie na okres 10 miesięcy.
 2. Oświadczenie o odroczeniu płatności winno zawierać, co najmniej:
  1. wysokość kwoty podlegającej odroczeniu,
  2. termin, do którego zostaje odroczona płatność należności,
  3. klauzulę wskazującą, że oświadczenie o odroczeniu uznaje się za nieważne z chwilą naruszenia przez dłużnika warunków, o których mowa w pkt. 1-2, a należna kwota natychmiast staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 12.

 1. Opłatę można obniżyć:
  1. o 50% - w przypadku określonym w § 10 pkt. 1 - nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy.
  2. o 75% - w przypadkach określonych w § 10 pkt. 2 - na czas trwania przesłanek,
 2. O obniżenie wymiaru opłat z przyczyn, o których mowa w § 10 pkt. 1, wnioskujący może wystąpić pod warunkiem dostarczenia wynajmującemu następujących dokumentów dotyczących jego sytuacji finansowej, obejmujących co najmniej:
  1. sprawozdanie finansowe (według wymagań przewidzianych w art. 45 ustawy o rachunkowości) firmy wraz z analizą przepływów środków finansowych,
  2. potwierdzone salda należności i zobowiązań podmiotu ubiegającego się o obniżenie wymiaru opłaty,
  3. kopie deklaracji podatkowych z wszystkich tytułów (VAT, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości itp.), składanych w okresie obejmującym 12 miesięcy przed datą wystąpienia z wnioskiem o obniżenie opłaty wraz z potwierdzeniem jej złożenia we właściwym organie podatkowym,
  4. projektu programu naprawczego firmy,
  5. oświadczenie o sytuacji majątkowej i prawnej zainteresowanego podmiotu.
  6. oświadczenie o sytuacji majątkowej rodziny wnioskującego
 3. Organ rozpatrujący wniosek zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych przez zainteresowanego dokumentów, o których mowa w ust. 2.
 4. W przypadku zastrzeżeń, co do autentyczności złożonych dokumentów, o których mowa w ust. 2 organ rozpatrujący wniosek ma prawo odmowy obniżenia opłaty.
 5. Pomoc, o której mowa w § 3 może być udzielona z jednego tytułu należności tylko raz na okres trzech lat. 

§ 13. 

 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino kwartalnych sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy.
 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 przedkładane są za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w terminie 15 dni od zakończenia danego kwartału.