Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/254/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady.

UCHWAŁA NR XVIII/254/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 26 lutego 2004 r.
 

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568/ uchwala się co następuje:

§ 1. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej wybrano radnego Artura Nycza.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz