Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII /262/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004r.w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr XVI/230/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r.

UCHWAŁA NR XVIII /262/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2004r.
 

w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr XVI/230/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r.

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Gryfinie postanawia:

§ 1. W związku z otrzymanym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr XVI/230/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniającej uchwałę Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenu części działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo 1, gmina Gryfino Rada Miejska w Gryfinie podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w formie w/w uchwały i postanawia zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzające nieważność uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie do uchwały 

w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr XVI/230/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r.

Rada Miejska w dniu 30 grudnia 2003 r. podjęła uchwałę Nr XVI/230/03 zmieniającą uchwałę Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenu części działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo1, gmina Gryfino.

Wojewoda Zachodniopomorski pismem PN.2.N.0911-24/2004 z dnia 02.02.2004r. stwierdził nieważność uchwały Nr XVI/230/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. zmieniającej uchwałę Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenu części działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo 1, Gmina Gryfino.

Uchwała Nr XLIX/633/02 podjęta przez Radę Miejską w Gryfinie w dniu 10 października 2002r. zainicjowała prace nad sporządzeniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu objętego uchwałą. 
Podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie poprzedzone było, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. Nr 89 poz. 415 z późniejszymi zmianami), przeprowadzeniem analizy spójności projektowanych rozstrzygnięć miejscowego planu z funkcją wyznaczoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
Dla właściciela działki nr 81/2 podjęta uchwała była zapewnieniem, że po sporządzeniu planu miejscowego, realizacja zabudowy mieszkaniowej na części działki będzie możliwa.
W jakiś czas po podjęciu uchwały właścicielka działki nr 81/2 zdecydowała się na sprzedaż działki, a nowy właściciel wiedząc, że jest realizowana uchwała wprowadzająca na tym terenie funkcję mieszkaniową, nabył ją z zamiarem realizacji zabudowy.
W związku z tym, że plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino tracił ważność z dniem 31.12.2003r. a tytuł chwały Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. informował o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, kontynuacja prac planistycznych w roku 2004 wymagała zmiany treści tytułu uchwały Nr XLIX/633/02.
W tym celu podjęta została uchwała Nr XVI/230/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmiany dotychczasowej uchwały. Po zmianie uchwała dotyczyłaby opracowania planu miejscowego.

Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność ww. uchwały, uzasadniając brakiem jej zgodności z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi, że plan miejscowy, w wyniku którego następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne, sporządza się dla całego obszaru wyznaczonego w Studium. 
Ponadto, według Wojewody, przed podjęciem uchwały zachowana powinna zostać procedura wynikająca z art.14 ust.5 ww. ustawy.

Od 11 lipca 2003r., dnia wejścia w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Gryfinie podejmowała uchwały dotyczące jedynie zmiany nazewnictwa polegającej na zastąpieniu określeń "zmiana w planie ogólnym" określeniem "sporządzenie planu miejscowego".
Były to:
1. Uchwała Nr XIV/191/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 października 2003 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLIV/575/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Steklno, wieś Steklno, gm. Gryfino na obszarze położonym we wsi Steklno i obejmującym działki numer 23/4, 23/5, 23/6, 23/7.
2. Uchwała Nr XIV/189/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/70/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenu działek Nr 261/1 i 261/2, części działki Nr 261/3 oraz działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino
3. Uchwała Nr XIV/188/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/634/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 243/2, 244 w obrębie Czepino, oraz części działek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr 5/2 w obrębie Stare Brynki, gmina Gryfino.
4. Uchwała Nr XVI/230/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenu części działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo 1, gmina Gryfino.

Uchwały w poz. 1, 2 i 3 nie zostały zakwestionowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie pod względem ich zgodności z prawem, mimo, że dotyczyły również wyłącznie zmiany tytułu uchwał. W uchwałach tych również następowało przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne w powierzchni mniejszej niż ustalona w Studium.

Stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/230/03 z 30 grudnia 2003r. oparte jest na jednostronnej interpretacji przepisów prawa.
Art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczyć powinien podejmowanych uchwał po 11 lipca 2003r. a nie uchwał będących już w realizacji, zmienianych wyłącznie w celu skorygowania tytułu.
Art. 14 ust. 5, o którym mowa w uzasadnieniu rozstrzygnięcia, precyzuje, w jakiej sytuacji wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium. Dotyczy to sytuacji - przed podjęciem uchwały. 
Zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz, wielokrotnie podkreślaną przez Trybunał Konstytucyjny, uważam, że przepisy art. 14 ust. 5 oraz 3 należy stosować od 11 lipca 2003 r., tj. od daty wejścia w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Obowiązująca ustawa w żadnym z artykułów nie nakazuje wykonywania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium (art. 14 ust. 1 pkt 5) do uchwał podjętych przed 11 lipca 2003r.

Uchwała Nr XLIX/633/02 z dnia 10 października 2002r. w momencie jej podejmowania, była spójna ze studium, a więc zgodnie z obowiązującym wówczas stanem prawnym.
W art. 85 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawodawca sprecyzował tryb postępowania w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dokonując ich rozdziału na te, dla których do dnia 11 lipca 2003r. zawiadomiono o terminie wyłożenia ich do publicznego wglądu oraz te, których stopień realizacji nie pozwalał na ich wyłożenie.
W stosunku do przedmiotowej uchwały wykonanie planu miejscowego musi być zgodne z procedurą wynikającą z nowej ustawy. 
Z zapisu art. 85 ust. 2 jednoznacznie wynika, że plany, dla których do dnia 11 lipca 2003r. nie zawiadomiono o terminie wyłożenia ich do publicznego wglądu, realizowane są dalej, przy zachowaniu procedury wynikającej z aktualnie obowiązującej ustawy. W miarę potrzeb uzupełniane są o elementy (zakres), wymagane przepisami nowej ustawy.

Argumentem potwierdzającym przyjętą przez Gminę Gryfino interpretację przepisów ustawy jest fakt, że ustawodawca w żadnym z artykułów dotyczących opracowywania planów miejscowych ani w przepisach końcowych nie stwierdził konieczności uznania uchwał podjętych przed 11 lipca 2003r. za nieważne.

Sporządziła:
Barbara Szczepaniak