Sesja nr XVIII

UCHWAŁA Nr XVIII/269/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004 r.w sprawie przejęcia zadań Powiatu Gryfińskiego dotyczących dróg.

UCHWAŁA Nr XVIII/269/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2004 r.
 

w sprawie przejęcia zadań Powiatu Gryfińskiego dotyczących dróg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568/ uchwala się co następuje:

§1. Rada Miejska w Gryfinie postanawia od Powiatu Gryfińskiego przejąć do realizacji następujące zadania:

  1. Modernizacja ul. Mieszka I w Gryfinie,
  2. Remonty ciągów pieszych - ul. Adama Rapackiego, ul. Kościelna w Gryfinie.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

UZASADNIENIE

Nawiązując do spraw poruszanych na posiedzeniu Zarządu Powiatu Gryfińskiego w dniu 14 stycznia 2004 r., Gmina Gryfino deklaruje chęć współfinansowania remontu chodników wzdłuż ul. Kościelnej i Adama Asnyka w Gryfinie. Przedmiotowe ciągi piesze, szczególnie wystające, połamane, wykruszone, zapadnięte płytki chodnikowe, w znacznym stopniu utrudniają i pogarszają warunki ruchu pieszego. Wyrażamy aprobatę i oferujemy się zrealizować oraz sfinansować całe zadanie do 15 kwietnia br., jednakże niezbędne do tego jest dostarczenie przedmiarów robót przez Powiatowy Zarząd Dróg. Rozliczenie zadania nastąpi po kompleksowej realizacji, na podstawie rzeczywiście poniesionych nakładów finansowych, z czego Gmina Gryfino proponuje swój udział w wysokości 50 % całkowitych kosztów robót.