Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/267/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004 r.w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

UCHWAŁA  NR XVIII/267/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2004 r.
 

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806/ i w związku z § 22 ust..3 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 44, poz. 951/ uchwala się co następuje: 

§ 1. Z funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej odwołuje się radnego Artura Nycza.

§ 2. W uchwale Nr I/12/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2002 r.w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rady wprowadza się następującą zmianę:

  • ze składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej odwołuje się Zenona Trzepacza.

§ 3. Traci moc uchwała Nr I/8/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz