Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/268/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004r.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady.

UCHWAŁA NR XVIII/268/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2004r.
 

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jDz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ i w związku z § 22 ust. 2 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 44, poz. 951/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wybrać radnego Jana Ragana.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz