Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/255/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004 r.w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina.

UCHWAŁA NR XVIII/255/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2004 r.
 

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162 poz.1568/ i uchwały Nr XV/207/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina uchwala się co następuje:

§ 1. W uznaniu za 32-letnią ofiarną pracę w gryfińskim środowisku, Osobie wpisanej na trwałe w historię Gryfina - jako wychowawcy pokoleń Polaków w duchu patriotyzmu, tradycji narodowej, miłości i wierności Bogu, człowiekowi i Ojczyźnie; Osobie, która oprócz powszechnego szacunku okazuje wyrazy trwałej więzi z Gryfinem nadaje się Honorowe Obywatelstwo Miasta Gryfina

  • Dziekanowi księdzu kanonikowi Bronisławowi Kozłowskiemu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz