Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/260/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004 r.w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XVIII/260/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2004 r.
 

w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29. września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z następującymi zmianami: Dz.U. z 1988 r. Nr 19, poz. 132, Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154, Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Dz.U.  z 1995 r. Nr 83, poz. 417, Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 757, Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 532, Dz.U. z 2001 r. Nr 43, poz. 476, Nr 110, poz. 1189, Dz.U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1189, Nr 130, poz. 1188) uchwala się co następuje: 

§ 1. Powołuje się na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  w Gryfinie Panią Bronisławę Golisowicz.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

UZASADNIENIE

W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie Bronisławy Golisowicz zaszła konieczność dokonania zmian personalnych. W związku z tym powołano na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewę Sznajder - dotychczasowego zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.   Pozostałe dwie pracownice zatrudnione w Urzędzie Stanu Cywilnego na stanowisku referenta nie odbyły jeszcze szkolenia dla osób nowozatrudnionych w  urzędach stanu cywilnego. Przewiduje się, że zostaną przeszkolone w niezbędnym zakresie do dnia  30. czerwca 2004 r. Do tego czasu uzasadnionym jest, aby Bronisława Golisowicz pełniła obowiązki zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

Sporządziła:
Angelika Szulc