Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/248/04 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.

UCHWAŁA NR XVII/248/04
RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE 
z dnia 29 stycznia 2004 r.
 

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 zm. z 2002 r. nr 115 poz. 1229, Nr 74 poz. 676, Nr 111 poz. 984, Nr 49 poz. 715, Nr 233 poz. 1957; zm. z 2003 r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 721/  uchwala się co następuje:

   § 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. w następujących kwotach:

  • przychody – 13.000.000
  • wydatki - 12.900.000

zgodnie z  załącznikiem Nr 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2004 r.

2. Burmistrz Miasta i Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę przez  umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Załącznik nr 1

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2004 r.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
900     PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
13.000.000
90011      
  I.Stan środków obrotowych na 01.01.2004r. 1.506.931
  II. Przychody 11.493.069
0570 Grzywny, mandaty i inne kary 5.000
0690 Różne opłaty 5.050.000
0920 Pozostałe odsetki 9.682
0952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6.428.387
 
900  

90011

  WYDATKI OGÓŁEM
z tego:
12.900.000
  I. Wydatki 12.900.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 90.000
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz na surowce wtórne 80.000
Edukacja ekologiczna 10.000
4270 Zakup usług remontowych 1.947.060
-Awaryjne remonty sieci wodno-kanal.  
-Remonty, dociepl. bud. komunal i szkół  
4300 Zakup usług pozostałych 82.000
Unieszkodliwianie osadów ściekowych 50.000
Opracowanie planów gosp. odpadami i programu ochrony środowiska 30.000
Prowadzenie rachunku bankowego 2.000
4430 Różne opłaty i składki 5.000
Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 5.000
6110 Wydatki na inwestycje fund. celowych 10.775.940
Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji Północ Gminy 6.428.387
Projekt i budowa II kwatery na wysypisku odpadów komunalnych 1.000.000
Projekty kanalizacji w m. Wełtyń, Drzenin, Dołgie,Stare Brynki, Wysoka Gryfińska, Krajnik,  Krzypnica, Nowe Czarnowo, Żórawie, Pniewo, Żórawki, Borzym, Chwarstnica, Sobieradz, ul. Łużycka, Czechosłowacka w Gryfinie oraz budowa kanalizacji w m. Dolgie, Drzenin. Pniewo, Żórawki 1.787.553
Budowa gazociągu Pniewo, Żórawki 1.000.000
Modernizacja ujęcia wody Steklno 480.000
Budowa wodociągu do działek w Żórawiu 80.000
  II. Stan środków obrotowych na 31.12.2004  100.000