Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/252/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

    

UCHWAŁA NR XVII/252/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 stycznia 2004 r.


 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli  w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 32 ust. 1 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, zm:. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1404, z 2002 r. Nr 4, poz. 32, z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 137, poz. 1304.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania nauczycielowi dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz. U. z 2000 r. Nr 39 poz. 455 i Nr 100, poz. 1074,  z 2001 r. Nr 52, poz. 544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323 i z 2003 r. Nr 34, poz. 286) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Gminy Gryfino, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany regulaminu mogą być wprowadzane w trybie jego uchwalania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2004 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zenon Trzepacz

 

Załącznik Nr 1 
Do Uchwały Nr XVII/252/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 stycznia 2004 r.

 


REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI 
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO


ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

 1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, przyjmuje się osoby zatrudnione na co najmniej 1/2 etatu.
 2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i połowy liczby osób zatrudnionych na połowę etatu.
 3. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na mniej niż 1/2 etatu wylicza się wg ich zaszeregowania płacowego proporcjonalnie do liczby godzin ich pracy.


§ 2.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli przyjmuje się z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania nauczycielowi dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia  i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39 poz. 455 i Nr 100, poz. 1074, z 2001 r. Nr 52, poz. 544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323  i z 2003r. Nr 34, poz. 286). 

§ 3.
Zmiana wynagrodzenia w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela lub z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, następującego po uzyskaniu awansu, jeżeli awans lub inne przyczyny nie nastąpiły od dnia pierwszego danego miesiąca kalendarzowego.


§ 4.
1. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:

 1. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 2. nagród jubileuszowych,
 3. zasiłku na zagospodarowanie,
 4. odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
 5. odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę określają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, zm:. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1404, z 2002 r. Nr 4, poz. 32, z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 137, poz. 1304.) zwanej dalej "Kartą Nauczyciela" oraz przepisy rozporządzenia o którym mowa w podstawie prawnej niniejszej uchwały.


2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje przepis art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1794, z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 152, poz. 1267 i z 2003 r. Nr 137, poz. 1304)

ROZDZIAŁ 2

DODATEK MOTYWACYJNY


§ 5.
1. Nauczycielom, niezależnie od stopnia awansu oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny, zwany dalej dodatkiem.
2. Dodatek przyznaje się na czas określony, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego na czas:

 1. od 01 września do końca lutego,
 2. od 01 marca do 31 sierpnia.

§ 6.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków wynosi 5 % stawek wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli w szkole (placówce), z wyłączeniem dyrektorów szkół i placówek, dla których środki finansowe na dodatki określone są przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w kwocie nie mniejszej niż 30 % ich stawek wynagrodzeń zasadniczych.

§ 7.
1. Podstawą przyznania nauczycielowi dodatku są:

 1. osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 2. jakość świadczonej pracy,
 3. ocena pracy za okres poprzedzający przyznanie dodatku,
 4. zaangażowanie w realizację czynności wynikających z zadań statutowych szkoły,

2. W oparciu o zasady i kryteria opracowane przez dyrektora szkoły (placówki) 
w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkoły (placówki) i zakładowymi organizacjami związkowymi, dyrektor szkoły (placówki) przyznaje nauczycielom dodatek motywacyjny.
3. Wysokość indywidualnego dodatku nie może przekraczać 50 % stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania nauczyciela.

§ 8.
1. Podstawą przyznania dodatku dyrektorom szkół (placówek) jest bieżąca ocena wykonywania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem w okresie poprzedzającym przyznanie dodatku, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. kierowania działalnością dydaktyczno-wychowawczą i sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym:
  a) uzyskiwania efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły (placówki) z uwzględnieniem jej specyfiki,
  b) efektów współpracy z radą szkoły i radą rodziców,
  c) osiągnięć w działalności innowacyjnej,
 2. stwarzania warunków do samorządności i rozwoju zainteresowań uczniów (wychowanków) oraz efektów pracy pozalekcyjnej i środowiskowej,
 3. dbałość o warunki pracy i nauki oraz przestrzegania przepisów BHP,
 4. przestrzeganie prawa pracy i realizacji polityki kadrowej, prowadzenia spraw osobowych pracowników w tym:
  a) dbałość o doskonalenie nauczycieli,
  b) kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich,
 5. prowadzenia nadzoru nad działalnością służb ekonomiczno-administracyjnych i gospodarczych w tym dbałość o stan techniczny obiektów, wyposażenia w pomoce i sprzęt oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych.


2. 

 1. Dodatki dyrektorom szkół (placówek) przyznaje Burmistrz po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych działających w oświacie.
 2. Bieżąca ocena wykonywania zadań przez poszczególnych dyrektorów dokonywana jest przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przy uwzględnieniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Wysokość indywidualnego dodatku dyrektorów szkół (placówek) nie może przekraczać 50 % stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania.

§ 9.

 1. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze.
 2. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ 3

GODZINY PONADWYMIAROWE, GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW, ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA DODATKOWEGO


§ 10.

 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekraczać 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym 1/2 tygodniowego wymiaru godzin zajęć.
 2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

§ 11.

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 11 ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni:
  1) w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, 
  2) usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  3) nieobecności z powodu zajęć w zakresie indywidualnego doskonalenia zawodowego,
  4) nieobecności dziecka nauczanego indywidualnie gdy przebywa w sanatorium.
 4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności  w związku z:
  1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów, stanu klęski żywiołowej itp.,
  2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy itp.,
  3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
  4) rekolekcjami,
  5) delegowaniem przez dyrektora szkoły (placówki) do wykonywania pracy  w innej formie, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
 5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach,  w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie  w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
 6. Zwiększenie pensum w danym roku szkolnym, może być przyznane nauczycielowi na jego wniosek przez dyrektora szkoły, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino arkusza organizacyjnego szkoły (placówki).
 7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.

§ 12.

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw w szkole (placówce) każdego typu ustala się stosując następujące zasady:
  1) za godzinę, w czasie której kontynuowany jest program przedmiotu, lub prowadzone są zajęcia programowe z innego przedmiotu przysługuje wynagrodzenie jak za jedną godzinę ponadwymiarową,
  2) za godzinę, w czasie której realizowane są funkcje opiekuńczo-wychowawcze przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 % wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową.
 2. O zakwalifikowaniu przydzielonej godziny doraźnego zastępstwa do 1 lub 2 grupy decyduje dyrektor szkoły.
 3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa w przedszkolu ustala się jak za jedną godzinę ponadwymiarową.

§ 13.

 1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowe i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie więcej jednak niż za 4 godziny.
 2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
 3. Przepisów § 13 ust. 1 nie stosuje się do nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego, którzy za pracę w dniu wolnym od pracy powinni otrzymać inny dzień wolny od pracy.

§ 14.

 1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za analizę i ocenę pisemnych prac z języka polskiego począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej do trzeciej klasy gimnazjum w wysokości 2 % stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania miesięcznego,
 2. W razie zaprzestania wykonywania zajęć dodatkowych w ciągu miesiąca lub ich podjęcia w takim czasie, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z tego tytułu proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim wypadku wysokość wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę miesięcznego wynagrodzenia przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie przepracowanym.
 3. Wynagrodzenie przewidziane w § 14 ust. 1 przysługuje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia w obowiązkowym wymiarze. W razie realizowania tych zajęć w niepełnym wymiarze lub ponad obowiązkowy wymiar w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje w stosunku proporcjonalnym do realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin z języka polskiego. 
 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz nauczycielom korzystającym ze zniżek godzin, wynagrodzenie przewidziane w § 14 ust. 1 przysługuje wyłącznie w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin języka polskiego pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły.
 5. Wynagrodzenie określone w § 14 ust. 1 wypłaca się miesięcznie z góry. Przepis 

§ 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ 4.

DODATEK FUNKCYJNY


§ 15.
Dodatki funkcyjne w wysokości określonej tabelą w § 16 ust. 3 przysługują nauczycielom, którym powierzono:

 1. stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły (placówki) albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
 2. wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego,
 3. sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

§ 16.

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od wielkości szkoły, jej warunków organizacyjnych, wyników pracy szkoły oraz oceny sprawowania funkcji opiekuna stażu i powierzonego wychowawstwa klasy.
 2. Dodatek funkcyjny dyrektorom szkół (placówek) przyznaje w granicach stawek określonych tabelą Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Nauczycielom, którym powierzono inne funkcje kierownicze lub którzy sprawują funkcje w szkołach (placówkach) dodatek przyznaje dyrektor szkoły (placówki) w granicach stawek określonych tabelą oraz w ramach przyznanego na dany rok budżetu.
 3. Tabela dodatków funkcyjnych.

Lp.

Stanowisko kierownicze % stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego
z osobistego zaszeregowania
1. Dyrektor przedszkola 15 – 50 %
2. Wicedyrektor przedszkola 10 – 30 %
3. Dyrektor szkoły każdego typu 15 – 50 %
4. Wicedyrektor szkoły każdego typu 10 – 30 %
5. Kierownik świetlicy szkolnej 5 – 15 %
6. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 10 – 50 %
7. Kierownik pracowni w Młodzieżowym Domu Kultury 5 – 15 %
8. Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 10 – 50 %
9. Wicedyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 5 – 30 %
10. Wychowawca klasy, oddziału przedszkolnego 3 %
11. Opiekun stażu 5 %§ 17.

 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy. Zasada powyższa nie dotyczy dodatków z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu oraz powierzenia wychowawstwa klasy, oddziału przedszkolnego.
 2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowania funkcji, o których mowa w § 15 a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub sprawowanie funkcji na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły (placówki) przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 2 miesiącach pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora. 
 6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ 5.

DODATEK ZA WARUNKI PRACY


§ 18.

 1. Nauczycielom prowadzącym następujące zajęcia przysługuje dodatek za trudne warunki pracy:
  1) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim,
  2) zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w przedszkolnych oddziałach integracyjnych lub klasach integracyjnych,
  3) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka z chorobą psychiczną lub zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
  4) prowadzenie nauczania indywidualnego dziecka za schorzeniami opisanymi w § 32 ust. 1 pkt 3-11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności  i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328)
 2. Nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia określone w § 18 ust. 1 pkt 1,2,3 przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną z tymi uczniami godzinę nauczania.
 3. Nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia określone w § 18 ust. 1 pkt 4 przysługuje dodatek w wysokości 10 % stawki godzinowej gdy zajęcia są prowadzone w domu, a 5 % stawki godzinowej gdy zajęcia są prowadzone w szkole (placówce) za każdą przepracowaną z tymi uczniami godzinę nauczania.
 4. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 5. Dodatek za trudne warunki pracy, określony w § 18 ust. 1 wypłacany jest w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony  w niepełnym wymiarze zajęć.

§ 19.
Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.


ROZDZIAŁ 6.

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT§ 20.
Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 21.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

§ 22.
Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, z zastrzeżeniem § 23. - do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

§ 23.
Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w § 21.

§ 24.
Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 25.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu prac, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

§ 26.
Zaliczenia okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat dokonuje dyrektor szkoły (placówki) na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionych odpisów.

§ 27.
Dodatek za wysługę lat przysługuje:

 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki do dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 
 2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

§ 28.
Dodatek za wysługę lat przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia, a także za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 29.
Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.


ROZDZIAŁ 7.

NAGRODY

§ 30.

 1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustala się od 01 stycznia 2004 roku w wysokości 1,5 % planowego, rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.
 2. Na nagrody przyznawane przez dyrektorów szkół (placówek) przeznacza się 0,8 % funduszu, o którym mowa w § 30, ust. 1.
 3. Na nagrody przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przeznacza się 0,7 % funduszu, o którym mowa w § 30, ust.1.
 4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od wybitnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.
 5. Nagrody przyznawane ze środków, o której mowa w § 30 ust. 2 przyznaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 6. Zasady przyznawania Nagrody Burmistrza określa Uchwała Nr 140/128/01 Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla Nauczycieli. 

§ 31.

 1. Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy  w zawodzie nauczyciela w szkołach (placówkach) dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, w tym co najmniej 5-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek dyrektora, poparty przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może przyznać tytuł honorowy "Zasłużony Nauczyciel dla Gryfińskiej Oświaty".
 2. Tytuł honorowy o którym mowa w § 31 ust. 1. nadawany będzie w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej tj. 14 października, podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
 3. Nauczycielowi, który uzyskał tytuł honorowy, o którym mowa w § 31 ust. 1 przysługuje jednorazowa gratyfikacja pieniężna w wysokości 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.


ROZDZIAŁ 8.

DODATEK MIESZKANIOWY


§ 32.

 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. 
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może podwyższyć dodatek, o którym mowa 
  w § 32 ust. 1 dla nauczyciela specjalisty w dziedzinie, w której występuje deficyt kadr. Wniosek w tej sprawie składa dyrektor szkoły.
 3. Dodatek wiejski wypłaca się z dołu.

§ 33.

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem.
 2. W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w § 33 ust. 1 z prawem do dodatku przysługującym na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkalnych, nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują obydwa dodatki.
 3. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek. W wysokości określonej w § 33 ust. 1 
 4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
 5. Nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi. 

§ 34.

 1. Nauczycielowi o którym mowa w § 33 ust. 1, przysługuje dodatek w wysokości  uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
  1) 6 % miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.  z 2002 r. Nr 200, poz. 1679) dla 1 osoby,
  2) 8 % miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.  z 2002 r. Nr 200, poz. 1679) dla 2 osób,
  3) 10 % miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.  z 2002 r. Nr 200, poz. 1679) dla 3 osób,
  4) 12 % miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.  z 2002 r. Nr 200, poz. 1679) dla 4 i więcej osób.
 2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł. pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł. zaokrągla się do pełnego złotego.
 3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
  1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,
  2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
  3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
  4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
  5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
 4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w art. 34 ust 4, nauczyciel otrzymuje dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
 5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
 6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.


§ 35.
Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

 1. nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
 2. pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
 3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
 4. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 36.

 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.
 2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły (placówki), a dyrektorowi szkoły (placówki) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Dodatek wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ 9.

POSTĘPOWANIE KOŃCOWE§ 37.

 1. W rozdziale 4 dodatek funkcyjny w § 16 ust. 3 pkt 10 tabeli, dodatek za wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego w roku 2005 będzie wynosił 4 %, a od roku 2006 będzie wynosił 5 %.
 2. Interpretacja przepisów regulaminu należy do organu prowadzącego szkoły (placówki).
 3. Wnioski o zmianę zapisów regulaminu mogą być składane przez dyrektorów szkół (placówek), Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie i organizacje związkowe działające w oświacie w terminie do dnia 31 października każdego roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zenon Trzepacz

UZASADNIENIE


Regulamin wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, ma moc obowiązującą do 31 stycznia 2004 roku. 
W związku z powyższym i zgodnie z Kartą Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, zm:. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1404, z 2002 r. Nr 4, poz. 32, z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 137, poz. 1304.); Organ prowadzący szkoły w drodze regulaminu musi określić szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń nauczycieli.
Dokonano zmian w regulaminie, o które wnioskowali dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz związki zawodowe działające w oświacie. Między innymi:

 1. sprecyzowano zapisy dotyczące dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy,
 2. uszczegółowiono zapisy dotyczące dodatku wiejskiego,
 3. dokonano korekty zapisów nie mających zastosowania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,
 4. wprowadzono możliwość dokonywania zmian w zapisach regulaminu przez dyrektorów szkół i przedszkoli oraz organizacje związkowe działające w oświacie.