Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/251/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino.

UCHWAŁA NR XVII/251/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 29 stycznia 2004 r.
 

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 Dz.U z 2002 roku Nr 23, poz. 220 Dz.U. z 2002 roku Nr 62, poz. 558 Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984 Dz.U. z 2002 roku Nr 214, poz. 1806 Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 Dz.U. z 1996 roku Nr 106, poz. 496 Dz.U. z 1997 roku Nr 28, poz. 153 Dz.U. z 1998 roku Nr 117, poz. 759 Dz.U. z 1998 roku Nr 162, poz. 1126 Dz.U. z 1197 roku Nr 141, poz. 943 Dz.U. z 1198 roku Nr 117, poz. 759 Dz.U. z 2000 roku Nr 12, poz. 136 Dz.U z 2000 roku Nr 19, poz. 239 Dz.U. z 2000 roku nr 48, poz. 550 Dz.U. z 2000 roku Nr 104, poz. 1104 Dz.U. z 2000 roku Nr 122, poz. 1320 Dz.U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1268 Dz.U. z 2000 roku Nr 136 Dz.U. z 2001 roku Nr 111, poz. 1194 Dz.U. z 2001 roku Nr 144, poz. 1615 Dz.U.z 2000 roku Nr 19, poz. 239 Dz.U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1185 Dz.U. z 2002 rokuNr 113, poz. 984Dz.U. z 2002 roku Nr 41, poz. 362 Dz.U. z 2003 roku Nr 6, poz. 65 Dz. U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1304 Dz.U. z 2003 roku Nr 128, poz. 1176) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/184/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1.3. otrzymuje brzmienie: "Zmiana stawki opłaty stałej, wysokości opłaty za jedną godzinę w grupach dyżurnych oraz wysokości opłaty z 10% zniżką, następuje  z dniem pierwszego kolejnego miesiąca, w którym dokonano zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę".
  2. § 1.4. otrzymuje brzmienie: "Wysokość opłaty stałej, wysokość opłaty za jedną godzinę w grupach dyżurnych oraz wysokość opłaty z 10 % zniżką, określana jest każdorazowo w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino". 

§ 2.1. Wysokość opłaty zaokrągla się do pełnych złotych, zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

  1. kwotę 50 groszy i powyżej zaokrągla się w górę,
  2. kwotę poniżej 50 groszy zaokrągla się w dół.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Zmiana § 1 pkt. 3 i 4 w Uchwale dotyczącej opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino była konieczna, aby stawki - opłaty stałej za przedszkole, opłaty za jedną godzinę w grupach dyżurnych oraz opłaty  z 10 %zniżką regulowane były jednym aktem administracyjnym - Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Zmiany stawek należy zmieniać obligatoryjnie  z dniem pierwszego kolejnego miesiąca, w którym dokonano zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, co jest regulowane w ustawie z dnia  10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1679).

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Sporządziła:
Maria Jakubik