Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/242/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Rady

UCHWAŁA NR XVII/242/04
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 29 stycznia 2004 r.
 

w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Rady

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568/ uchwala się co następuje

§ 1. Przyjąć rezygnację radnego Jana Ragana z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Szabałkin