Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/249/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwał: Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r. oraz Nr VII/105/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

UCHWAŁA NR XVII/249/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 29 stycznia 2004 r.
 

w sprawie uchylenia uchwał: Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r. oraz Nr VII/105/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717) uchwala się co następuje:

§ 1. 1.Uchyla się w całości uchwałę Nr III47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr Xlll/90/90 z dnia 26.04.1990r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, zmienionej uchwałami:

  1. Nr IV/65/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r.
  2. Nr V/85/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r.
  3. Nr VII/105/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  4. Nr Vll/106/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  5. Nr VII/107/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  6. Nr X/154/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lipca 2003 r.

2. Uchyla się w całości uchwałę Nr Vll/105/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 161 oraz części działek Nr: 456, 457 i 163 w obrębie Nr 2 miasta Gryfino oraz zmiany uchwały Nr III47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr Xlll/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990 r., poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Podjęcie Uchwały Nr III/47/02 przez Radę Miejską w Gryfinie w dniu 30 grudnia 2003 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla terenu Gminy Gryfino, zgodnie z obowiązującym wówczas stanem prawnym, wynikającym z art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994. o zagospodarowaniu przestrzennym, umożliwiło przedłużenie ważności planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino do końca 2003 r.
Dzięki przedłużeniu ważności planu, możliwe było m. in. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie, stanowiących podstawę obrotu nieruchomościami, uzyskiwania przez inwestorów kredytów bankowych itp., opiniowanie zgodności wstępnych projektów podziału działki z planem, ustalanie warunków zabudowy na terenach objętych obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego. Przedmiotowa uchwała spełniła swoją rolę w wyżej opisanym zakresie.
Opracowanie planu miejscowego obejmującego teren całej gminy ze względu na konieczność wprowadzenia szczegółowych rozwiązań oraz ze względów finansowych, jest niezwykle trudne do zrealizowania. Po przeprowadzeniu analizy pod kątem możliwości finansowych gminy oraz istniejącego stanu użytkowania i potrzeb inwestycyjnych, a także wytycznych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, uzasadnione jest sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny o powierzchniach mniejszych, w pierwszej kolejności zaś tych, na których rozwój inwestycyjny został zahamowany w wyniku utraty przez plan ogólny mocy.
W związku z powyższym uchylenie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.