Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/253/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok.

    

UCHWAŁA NR XVII/253/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 29 stycznia 2004 r.
 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. dokonuje się następujących zmian:

 • załącznikowi nr 15a do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1  do niniejszej uchwały,
 • załącznikowi nr 15b do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

W załączniku nr 15a pod nazwą "Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Gryfino w 2004 r." ujmuje się następujące zadania:

 • "Modernizacja ulic" - 1.200.000 zł,
 • "Modernizacja lokali na mieszkania komunalne, uzbrojenia działek budowlanych" - 2.300.000 zł,
 • "Elewacja budynku administracyjnego" - 260.000 zł,
 • "Modernizacje remiz" - 100.000 zł, 
 • "Dotacja celowa na budowę windy w szpitalu" - 300.000 zł,
 • "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji Gryfino Północ" - 15.818.900 zł,
 • "Budowa oświetlenia" - 200.000 zł,
 • "Budowa świetlic" - 100.000 zł,
 • "Projekt MCKSiT" - 180.000 zł.
  RAZEM - 20.458.900 zł

W załączniku nr 15b ujmuje się następujące zadania:

 • "Budowa kanalizacji" - 8.215.940 zł,
 • "Kwatera na komunalnym wysypisku śmieci" - 1.000.000 zł,
 • "Gazyfikacja m. Pniewo i Żórawki" - 1.000.000 zł,
 • "Modernizacja ujęcia wody Steklno" - 480.000 zł,
 • "Budowa wodociągu do działek w m. Żórawie" - 80.000 zł.
  RAZEM - 10.775.940 zł