Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/244/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie przyjęciu rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady

UCHWAŁA NR XVII/244/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
dnia 29 stycznia 2004 r.
 

w sprawie przyjęciu rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady

Na podstawie art. 19 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568/ uchwala się co następuje

§ 1. Przyjąć rezygnację radnego Zenona Trzepacza z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Szabałkin