Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/247/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości

UCHWAŁA NR XVII/247/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
dnia 29 stycznia 2004r.
 

w sprawie zamiany nieruchomości 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001r Nr 142,poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806 ; z 2003r Nr 80, poz. 717 / art.15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r Nr 129, poz.1447,Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz. 717, 720 i 721 - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 396, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4, stanowiącej własność Gminy Gryfino na część nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 383, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4, stanowiącej własność Heleny i Wiesława Celmer.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina Gryfino jest właścicielem działki nr 396 o powierzchni 1350 m2, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4, stanowiącej ulicę E.Orzeszkowej.
Helena i Wiesław Celmer są właścicielami działki zabudowanej nr 383 o pow. 495 m2.
Małż.Celmer wystąpili z wnioskiem o zamianę części w/w działek w sposób określony na załączonej mapie. 
W związku z tym, że proponowana zamiana przyczyni się do uporządkowania przebiegu pasa drogowego ulicy oraz do uregulowania granic działki 383 zgodnie z faktycznym zaużytkowaniem - dokonanie zamiany jest uzasadnione. 

Sporządziła:
Krystyna Lamperska