Sesja nr XVII

UCHWAŁA NR XVII/250/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 1 i nr 2 miasta Gryfino.

UCHWAŁA NR XVII/250/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE  
z dnia 29 stycznia 2004 r.
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 1 i nr 2 miasta Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 72, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 1 i nr 2 miasta Gryfino.
 2. Granice obszaru objętego planem miejscowym, z wyłączeniem obszarów planów miejscowych uchwalonych uchwałą nr XLIX/638/02 z dnia 10 października 2002 r. (publikowaną w Dz.U.W.Z. Nr 75 poz. 1543) i uchwałą nr VI/89/03 z dnia 27 marca 2003 r. (publikowanej w Dz.U.W.Z. Nr 40 poz. 638) oraz z wyłączeniem obszaru planu miejscowego sporządzanego na podstawie uchwały nr II/33/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. - przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie rozstrzygnięcie możliwości wprowadzenia terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oraz ustalenie zasad obsługi tych terenów w zakresie infrastruktury technicznej. 
 4. Zakres planu obejmuje:
  1. przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  2. linie rozgraniczające drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  3. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
  4. granice i zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie,
  5. tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
  6. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także minimalne lub maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,
  7. zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane,
  8. szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

UZASADNIENIE
do uchwały nr XVII/250/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 stycznia 2004 r.

I. PRZEZNACZENIE TERENÓW.

Stan istniejący użytkowania terenów oraz przyszłe przeznaczenie tych terenów w obszarze przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga wnikliwej analizy funkcjonalno-przestrzennej. Występują tereny o różnorodnych funkcjach, często wzajemnie kolidujących. Konieczne są rozwiązania przestrzenne eliminujące lub chociaż łagodzące ujemne skutki obecnego sposobu użytkowania tych terenów. Przykładami takiego stanu rzeczy mogą być:
· budynek Urzędu Skarbowego usytuowany w strefie o dominującej funkcji mieszkaniowej (dodatkowo pozbawiony odpowiedniej obsługi komunikacyjnej),
· budynki mieszkalne usytuowane w bezpośrednim styku z terenami usług uciążliwych takich jak stolarnia, piekarnia, bazy transportowe itp.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami planistycznymi, w obszarze planu występują rezerwy terenu pod funkcje, których zasadność lokalizacji jest co najmniej dyskusyjna. Przykładowo na osiedlu Tras Północ występują:
· liczne nieracjonalne przejścia piesze,
· wydzielone duże tereny usługowe,
· prawdopodobnie obecnie zbędne funkcje terenu np. w zakresie oświaty.

II. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO.

W obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfina, a nawet w planie szczegółowym osiedla Taras Północ, brak było dotychczas stosownych ustaleń zapewniających ochronę ładu przestrzennego. Obszar planu miejscowego w znacznej części jest wolny od zabudowy i w związku z tym wskazane jest ustanowienie zasad zabudowy przyszłych terenów inwestycyjnych. Rozstrzyganie w tym zakresie w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych jest możliwe, jednak taki sposób kształtowania przestrzeni nie zapewni pożądanej spójności podejmowanych decyzji w dłuższym horyzoncie czasowym.

III. OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY i KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.

Obecny stan prawny w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymaga wprowadzenia do prawa miejscowego szczegółowych ustaleń służących wspomnianej ochronie. W granicach przedmiotowego obszaru wprawdzie nie występują obiekty wymagające szczególnej ochrony, niemniej jednak jakiekolwiek działania inwestycyjne są potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego i tych względów wymagają odpowiednich regulacji prawnych zapisanych w planie miejscowym.

IV. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i ZABYTKÓW.

W granicach przedmiotowego obszaru występują obiekty objęte mniej lub bardziej ścisłą opieką konserwatorską. Należą do nich między innymi takie obiekty jak zespół budynków dawnej rzeźni, cmentarz komunalny itp. Wprowadzenie stosownych zapisów do planu miejscowego w tym zakresie będzie sprzyjało poszanowaniu dziedzictwa kulturowego.

V. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH.

Fragment obszaru planu położony jest w północno-wschodniej części miasta zdecydowanie eksponowanej od strony wjazdu do Gryfino od strony Szczecina. Sposób ukształtowania panoramy miasta z tego kierunku ma duże znaczenie dla ogólnego wizerunku miasta Gryfina.W granicach samego obszaru planu oraz w bliskim sąsiedztwie tego obszaru występują przestrzenie o charakterze publicznym takie jak cmentarz komunalny, Pl. Sybiraków, północny rejon Starego Miasta, rejon dworców (kolejowego i autobusowego). Właściwe kształtowanie tych przestrzeni jest osiągalne jedynie poprzez stosowne ustalenia w planie miejscowym. 

VI. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

Indywidualne postępowanie w zakresie ustalania zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania jest wykluczone na terenach oddalonych od istniejącej zabudowy. W sytuacji zaawansowanych inwestycji komunalnych na osiedlu Tras Północ, brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie skutkowałoby poważnym zahamowaniem budownictwa mieszkaniowego. Kolejne domy mieszkalne (i inne także) mogłyby być wznoszone tylko na działkach sąsiadujących z działkami już zabudowanymi.

VII. ZASADY SCALANIA i PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.

Na terenie osiedla Tras Północ, zgodnie z wcześniej obowiązującym planem szczegółowym, zostały wydzielone działki budowlane pod szeregową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jednak dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ten typ zabudowy nie cieszy się zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. Zatem konieczne jest ustalenie innego sposobu wydzielania działek budowlanych. Ponadto niezbędne będzie ustalenie aktualnych zasad na innych terenach.

VIII. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ.

Obszar planu ma wprawdzie utrwalony układ komunikacyjny, niemniej jednak niezbędne będą uzupełniające rozwiązania komunikacyjne na kierunku ul. Targowa – skrzyżowanie w rejonie wiaduktu, w północnym rejonie osiedla Taras Północ, w tym powiązanie tego rejonu z obecnie planowanym nowym przebiegiem drogi krajowej nr 31 i w kierunku Czepina, a także w rejonie nowych terenów inwestycyjnych na zachodnim skłonie istniejących ogrodów działkowych.

IX. ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ.

Przedmiotowy plan miejscowy umożliwi kompleksowe zbilansowanie potrzeb w zakresie mediów w tym rejonie miasta oraz pozwoli na wskazanie docelowych rozwiązań w tym zakresie.

X. SPOSOBY i TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW.

Urbanizacja poszczególnych obszarów, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, jest procesem długotrwałym i uzależnionym od wielu czynników. Dlatego też mając na uwadze zachowanie ciągłości w kształtowaniu ładu przestrzennego także w okresie przejściowym, w niniejszym planie zostaną ustalone sposoby tymczasowego zagospodarowania terenów.

XI. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ.

Zgodnie z określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” można założyć, że znaczna część terenów objętych niniejszym planem miejscowy zyska na wartości z tytułu zmiany przeznaczenia. W związku z tym, w przypadku wtórnego obrotu nieruchomościami w przeciągu pięciu lat od uchwalenia planu, istnieje prawdopodobieństwo pozyskania przez gminę Gryfino tzw. renty planistycznej. 

WNIOSEK

Uwzględniając przedstawiony skrótowo obecny stan zagospodarowania obszaru planu, występujące problemy przestrzenne, a także korzyści, których uzyskanie w toku indywidualnych postępowań lokalizacyjnych byłoby nieosiągalne należy uznać, że sporządzone miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta jest uzasadnione.

Opracował :
mgr inż. arch. Andrzej Skrouba